ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

(1) คณะเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 1-4
 
(2) คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 1,2-4
 
(3) คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1,2
 
(4) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1,2 (เฉพาะโครงการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาพัฒนาสังคม)
 
== การวิจัย ==
161

การแก้ไข