ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา"

|
|
| [[20 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2560]] -15 31 กรกฎาคม พ.ศ 2561 (รักษาการแทน ครั้งที่ 6)<ref name = 1396/2560>สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา, [http://www.council.up.ac.th/FileUpload/แต่งตั้_636334761218444122.pdf คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 1396/2560 เรื่อง แต่งตั้งเป็นผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา], วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560</ref>
|-
|<center>4
|ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
|1 สิงหาคม พ.ศ 2561 - ปัจจุบัน <ref>สำนักงานสภาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา, [http://www.council.up.ac.th/FileUpload/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_636680349009241327.pdf คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2118/2561 เรื่อง แต่งตั้งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา], วันที่ 161 กรกฎาคมสิงหาคม พ.ศ. 2561</ref>
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม