ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา"

|<center>4
|ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง
|161 กรกฎาคมสิงหาคม พ.ศ 2561 - ปัจจุบัน <ref>สำนักงานสภาลัยมหาวิทยาลัยพะเยา, [http://www.council.up.ac.th/FileUpload/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C_636680349009241327.pdf คำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2118/2561 เรื่อง แต่งตั้งเป็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา], วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561</ref>
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม