ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เทศบาลเมืองหนองคาย"

; สถาบันอาชีวศึกษา
* สถาบันของรัฐ ได้แก่ [[วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย]], วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย, [[วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย สอฉ.๑|วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย]] และวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลเมืองหนองคาย
* สถาบันของเอกชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน และโรงเรียนเจมส์บริหารธุรกิจ
{|
| width = "500" valign="top" |