ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิกระจกเงา"

เชื่อว่าหนังสือมีส่วนสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โครงการฯจึง ได้ระดมรับบริจาคหนังสือมือสองสภาพดี เพื่อส่งมอบต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดในเมืองหลวง โรงงาน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างกว้างขวาง “อ่านเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง”
 
==== '''[http://www.backtohome.org โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์]''' www.backtohome.org ====
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเพื่อให้คำปรึกษา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม และให้ความช่วยเหลือคนหาย โดยที่ศูนย์ข้อมูลคนหาย เข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการให้คำแนะนำ ประสานงานช่วยเหลือครอบครัวคนหายให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันเป็นกลไกสำคัญในการติดตาม และช่วยเหลือคนหายให้กลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัย
 
16

การแก้ไข