ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิกระจกเงา"

เพิ่มโครงการปัจจุบัน
(เพิ่มโครงการเด่น)
(เพิ่มโครงการปัจจุบัน)
=== '''อาสาสมัคร''' ===
'''       ''' งานอาสาสมัครเป็นหนึ่งในภารกิจการสร้าง "คน” เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงของมูลนิธิกระจกเงา หน้างานทุกส่วนล้วนขับเคลื่อนด้วยอาสาสมัครเรามีความเชื่อว่างานอาสาสมัครจะนำพาให้บุคคลได้เห็นปัญหาในสังคม เมื่อเห็นแล้วบุคคลเหล่านั้นจะลุกขึ้นลงมือทำ อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและหาวิธีแก้ไขร่วมกัน ถึงแม้ว่าเขาอาจไม่ได้เริ่มทำวันนี้ แต่ในวันหนึ่งเมื่อพร้อมเขาจะลงมือทำอย่างแน่นอน ด้วยความสมัครใจ  และผลของการกระทำนั้นเป็นประโยชน์ส่งผลดีต่อตนเองและสังคมเป็นวงกว้าง
 
=== '''แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง''' ===
เปิดรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และของใช้สภาพดีทุกประเภท หนึ่งนำส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลน สองระดมทุน ซึ่งรายได้จากการระดมทุน นำมาผลักดันให้เกิด “กองทุนแบ่งปัน” สนับสนุนและต่อยอดงานของมูลนิธิกระจกเงา เช่น โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย โครงการอาสามาเยี่ยม ฯ “การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้”
 
== โครงการภายใต้สำนักงานเชียงราย ==
 
โครงการ ที่ผ่านมาของมูลนิธิได้รวมถึงศูนย์อาสาสมัครสึนามิ (TVC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2548 โดยความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่[[เทศบาลเมืองพังงา]] สำหรับการช่วยเหลือฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนตลอดจนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก[[แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2547|สึนามิในช่วงปลาย พ.ศ. 2547]] <ref>{{cite news | last = Barnes | first = Pathomkanok | title = NGO workers – committed to fight for just causes | date = 2005-07-17 | url = http://www.nationmultimedia.com/2005/07/17/headlines/index.php?news=headlines_18057152.html | accessdate = 2008-10-16 | work = The Nation}}</ref><ref>{{cite news | last = Staff | title = Tsunami aftermath: Volunteers adjust to morgue shift | work = Bangkok Post | url = http://moreresults.factiva.com/results/index/index.aspx?ref=BKPOST0020050121e11l0000i | date = 2005-01-21 | accessdate = 2008-10-26}}</ref>
 
== โครงการภายใต้สำนักงานกรุงเทพ ==
 
=== '''โครงการในปัจจุบัน''' ===
 
==== '''โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง''' ====
เปิดรับบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่ง อุปกรณ์ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ และของใช้สภาพดีทุกประเภท หนึ่งนำส่งมอบต่อให้กับผู้ขาดแคลน สองระดมทุน ซึ่งรายได้จากการระดมทุน นำมาผลักดันให้เกิด “กองทุนแบ่งปัน” สนับสนุนและต่อยอดงานของมูลนิธิกระจกเงา เช่น โครงการศูนย์ข้อมูลคนหาย โครงการอาสามาเยี่ยม ฯ “การแบ่งปันของคุณเปลี่ยนแปลงสังคมได้”
 
==== '''โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง''' www.com4child.org ====
ค้นพบข้อเท็จจริงว่า โรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ต่างจังหวัด ยังคงขาดแคลนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การใช้งานของเด็กนักเรียน ในอัตรา เด็ก1คน ต่อ คอมพิวเตอร์ 1 ชุดยังไม่เพียงพอ ดังนั้นโครงการจึงเปิดรับบริจาคคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกสภาพการใช้งาน โดยเจ้าหน้าที่จะนำมาซ่อมบำรุง ตรวจสอบสภาพ ก่อนที่จะส่งมอบต่อ ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ที่ขาดแคลน
 
==== '''โครงการอ่านสร้างชาติ''' www.read4thai.mirror.or.th ====
เชื่อว่าหนังสือมีส่วนสร้างความสำเร็จในการดำรงชีวิต เป็นรากฐานของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โครงการฯจึง ได้ระดมรับบริจาคหนังสือมือสองสภาพดี เพื่อส่งมอบต่อให้ห้องสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน วัด ชุมชนแออัดในเมืองหลวง โรงงาน ตลอดจนประชาชนผู้สนใจ นำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการอ่านอย่างกว้างขวาง “อ่านเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง”
 
==== '''โครงการศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์''' www.backtohome.org ====
ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งเพื่อให้คำปรึกษา ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการติดตาม และให้ความช่วยเหลือคนหาย โดยที่ศูนย์ข้อมูลคนหาย เข้าไปมีบทบาทโดยตรงในการให้คำแนะนำ ประสานงานช่วยเหลือครอบครัวคนหายให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอันเป็นกลไกสำคัญในการติดตาม และช่วยเหลือคนหายให้กลับคืนสู่ครอบครัวด้วยความปลอดภัย
 
==== '''โครงการผู้ป่วยข้างถนน''' www.humanonstreet.org ====
ทำหน้าที่รับแจ้งเมื่อมีผู้พบผู้ป่วยข้างถนน ลงพื้นที่ประสานงานเพื่อนำผู้ป่วยข้างถนนที่มีอาการผู้ป่วยจิตเวช หรือเป็นผู้สูงอายุมีอาการป่วยทางสมองได้พลัดหลงออกจากบ้าน และรวมถึงคนไร้บ้านที่มีปัญหาสุขภาพจิตมีจำนวนเพิ่มขึ้น ให้เข้าถึงการรักษาสุขภาพและการบำบัดรักษายังสถานพยาบาล เข้าถึงกระบวนการดูแลฟื้นฟูภายหลังสิ้นสุดการรักษา และดำเนินผลักดันเชิงนโยบายในบริบทที่เกี่ยวข้อง
 
==== '''โครงการ Food For Friends''' ====
สนับสนุน อาหาร น้ำดื่ม ของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน เสื้อผ้าสะอาด ยารักษาโรคพื้นฐานแก่คนไร้บ้าน เพื่อนำมาสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมีส่วนร่วมของกลุ่มคนไร้บ้านกับหน่วยงานต่างๆ สร้างกระบวนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มคนไร้บ้าน การเพิ่มสิทธิ การเข้าถึงสิทธิ ในด้านต่างๆในฐานะพลเมืองของรัฐไทย
 
==== '''โครงการโรงพยาบาลมีสุข''' www.happyhospital.org ====
คือปฏิบัติการและพัฒนาวิธีคิด รูปแบบ กิจกรรมการ “เพิ่มความสุข ลดความทุกข์” ลดความตึงเครียดลง ในสภาพแวดล้อมของโรงพยาบาล โดยมีปัจจัยภายนอกเข้ามาสนับสนุนคือ “อาสาสมัคร” กับภารกิจสร้างความสุขง่าย ๆ ไม่เป็นภาระ และเป็นพาหะของความสุข โครงการมีความมุ่งมั่นที่จะทำการจัดกิจกรรมใหม่ ๆ เข้าไปสนับสนุนการทำงาน ของโรงพยาบาลที่สังคมมีส่วนร่วมได้นอกจากมิติการรักษา
 
==== '''โครงการอาสามาเยี่ยม''' ====
ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วย ผู้พิการ ผู้สูงอายุและครอบครัวถึงบ้าน โดยเข้าไปเป็นเพื่อนพูดคุยรวมถึงญาติผู้ป่วย บางรายมีภาวะความเครียด และสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์มือสองสภาพดี ผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตลอดจนของกินของใช้ในครัวเรือน ที่ได้รับบริจาคมาให้กับผู้ป่วยและครอบครัว
 
==== '''โครงการ Ngos Cyber''' ====
ITเป็นส่วนหนึ่งของงานพัฒนาโดยการใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพัฒนางานด้านสังคมที่มีประสิทธิภาพและเห็นผลได้เร็ว เราได้นำ IT เข้ามามีบทบาทในการพัฒนางานของ มูลนิธิกระจกเงา ให้เข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว สามารถประเมิน และวิเคราะห์ระบบต่างๆ ในการเชื่อมโยงงานองค์กรไว้ด้วยกัน รวมถึงให้คนทั่วไปได้เข้าถึง และมีส่วนร่วมในการติดตามและการดำเนินกิจกรรมทางสังคม www.ngoscyber.mirror.or.th
 
'''โครงการสวนครูองุ่น'''
 
สวนสาธารณะและพื้นที่กิจกรรม มีลักษณะเป็นสวนเด็ก กลุ่มเป้าหมายหลักที่เข้ามาใช้งานได้แก่ เด็ก ผู้ปกครอง รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ซึ่งสวนสาธารณะเป็นการปรับปรุงและฟื้นฟูสร้างพื้นที่ส่วนใหญ่ให้เป็นพื้นที่สีเขียว มีความเป็นธรรมชาติ เพื่อให้ผู้คนในชุมชนที่ผ่านไปมาสามารถ มานั่งเล่นหรือพาบุตรหลานมาใช้ประโยชน์ และมีพื้นที่กิจกรรม ที่เปิดให้เป็นเวที สําหรับการทํากิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
 
== อ้างอิง ==
16

การแก้ไข