ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดสุราษฎร์ธานี"

|}
 
 
 
 
=== รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบบปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="line-height:125%"
|-
! colspan="17"| รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร<small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]]
|-
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลใน[[สุราษฎร์ธานี]]
 
! สังกัดอำเภอใน[[สุราษฎร์ธานี]]
 
! พ.ศ. 2560<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2559<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2558<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf] 2559. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
 
! พ.ศ. 2557<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! พ.ศ. 2556<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! พ.ศ. 2555<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! พ.ศ. 2554<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! พ.ศ. 2553<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! พ.ศ. 2552<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! พ.ศ. 2551<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
 
|-
| align=center |1 || มะขามเตี้ย
| [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี|เมืองสุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 74,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 74,342
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 73,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 73,171
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,834
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 70,974
| style="background-color:#f96;" align="right"| 69,025
| style="background-color:#f96;" align="right"| 69,343
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 71,031
| align=right | 69,790
|-
| align=center |2 || บางกุ้ง
| [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี|เมืองสุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 28,117
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,916
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,753
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 27,267
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,944
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,584
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,100
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 25,723
| align=right | 25,553
|-
| align=center |3 || ตลาด
| [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี|เมืองสุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,228
| style="background-color:#f96;" align="right"| 27,479
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,002
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,336
| style="background-color:#f96;" align="right"| 28,759
| style="background-color:#f96;" align="right"| 29,112
| style="background-color:#f96;" align="right"| 29,472
| style="background-color:#f96;" align="right"| 30,260
| style="background-color:#f96;" align="right"| 30,949
| align=right | 32,032
|-
| align=center |4 || ท่าข้าม
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,467
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,487
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,642
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,634
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,677
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,854
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,643
| align=right | 26,448
|-
| align=center |5 || บ้านส้อง
| [[อำเภอเวียงสระ|เวียงสระ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 24,471
| style="background-color:#f96;" align="right"| 24,481
| style="background-color:#f96;" align="right"| 24,597
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,621
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,447
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,374
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,115
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 23,944
| align=right | 23,573
|-
| align=center |6 || ประสงค์
| [[อำเภอท่าชนะ|ท่าชนะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,205
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,100
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,002
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,857
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,321
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 20,134
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,871
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,684
| align=right | 19,372
|-
| align=center |7 || นาสาร
| [[อำเภอบ้านนาสาร|บ้านนาสาร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,883
| style="background-color:#f96;" align="right"| 19,790
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,808
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,801
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,797
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,774
| style="background-color:#f96;" align="right"| 19,707
| style="background-color:#f96;" align="right"| 19,744
| style="background-color:#f96;" align="right"| 19,892
| align=right | 20,104
|-
| align=center |8 || ดอนสัก
| [[อำเภอดอนสัก|ดอนสัก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,491
| style="background-color:#f96;" align="right"| 19,440
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,534
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,407
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,242
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,042
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,925
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,885
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,751
| align=right | 18,888
|-
| align=center |9 || บ้านเสด็จ
| [[อำเภอเคียนซา|เคียนซา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,260
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,144
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,046
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,916
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,679
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,399
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,261
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,991
| align=right | 17,793
|-
| align=center |10 || บ่อผุด
| [[อำเภอเกาะสมุย|เกาะสมุย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,014
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,682
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,471
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,323
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,040
| style="background-color:#f96;" align="right"| 18,148
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,169
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,499
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,334
| align=right | 13,768
|-
| align=center |11 || บางสวรรค์
| [[อำเภอพระแสง|พระแสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,554
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,391
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,364
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,254
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,008
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,800
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,584
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,312
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,995
| align=right | 16,774
|-
| align=center |12 || วัดประดู่
| [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี|เมืองสุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,831
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,294
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,881
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,436
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,939
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,675
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,329
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,870
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,248
| align=right | 13,050
|-
| align=center |13 || ปากแพรก
| [[อำเภอดอนสัก|ดอนสัก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,857
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,756
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,660
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,313
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,147
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,029
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,987
| align=right | 12,937
|-
| align=center |14 || ขุนทะเล
| [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี|เมืองสุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,265
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,160
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,973
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,698
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,634
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,643
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,675
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,685
| align=right | 12,787
|-
| align=center |15 || อ่างทอง
| [[อำเภอเกาะสมุย|เกาะสมุย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,043
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,751
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,372
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,028
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,509
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,853
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,763
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,224
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,217
| align=right | 10,018
|-
| align=center |16 || อิปัน
| [[อำเภอพระแสง|พระแสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,701
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,675
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,686
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,652
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,592
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,513
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,383
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,257
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,132
| align=right | 12,162
|-
| align=center |17 || พ่วงพรมคร
| [[อำเภอเคียนซา|เคียนซา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,049
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,987
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,958
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,813
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,654
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,340
| align=right | 11,095
|-
| align=center |18 || ท่าทองใหม่
| [[อำเภอกาญจนดิษฐ์|กาญจนดิษฐ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,019
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,867
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,702
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,500
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,061
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,862
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,694
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,501
| align=right | 10,249
|-
| align=center |19 || ทุ่งหลวง
| [[อำเภอเวียงสระ|เวียงสระ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,122
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,990
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,901
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,789
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,677
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,604
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,572
| align=right | 10,521
|-
| align=center |20 || ปากหมาก
| [[อำเภอไชยา|ไชยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,098
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,999
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,572
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,434
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,283
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,988
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,796
| align=right | 9,546
|-
| align=center |21 || ช้างซ้าย
| [[อำเภอกาญจนดิษฐ์|กาญจนดิษฐ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,927
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,821
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,821
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,763
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,708
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,600
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,372
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,271
| align=right | 10,135
|-
| align=center |22 || บ้านทำเนียบ
| [[อำเภอคีรีรัฐนิคม|คีรีรัฐนิคม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,794
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,818
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,838
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,763
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,636
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,515
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,438
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,332
| align=right | 10,184
|-
| align=center |23 || เวียงสระ
| [[อำเภอเวียงสระ|เวียงสระ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,794
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,770
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,666
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,629
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,554
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,429
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,398
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,348
| align=right | 10,047
|-
| align=center |24 || ท่าอุเท
| [[อำเภอกาญจนดิษฐ์|กาญจนดิษฐ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,595
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,522
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,442
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,351
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,227
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,102
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,092
| align=right | 9,977
|-
| align=center |25 || บ้านนา
| [[อำเภอบ้านนาเดิม|บ้านนาเดิม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,552
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,473
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,420
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,330
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,283
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,145
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,973
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,806
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,721
| align=right | 9,696
|-
| align=center |26 || ช้างขวา
| [[อำเภอกาญจนดิษฐ์|กาญจนดิษฐ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,262
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,096
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,164
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,075
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,058
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,968
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,808
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,784
| align=right | 9,690
|-
| align=center |27 || เกาะพะงัน
| [[อำเภอเกาะพะงัน|เกาะพะงัน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,094
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,913
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,744
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,532
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,122
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,770
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,741
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,465
| align=right | 8,063
|-
| align=center |28 || ต้นยวน
| [[อำเภอพนม|พนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,993
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,935
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,923
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,829
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,713
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,550
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,285
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,179
| align=right | 9,024
|-
| align=center |29 || กรูด
| [[อำเภอกาญจนดิษฐ์|กาญจนดิษฐ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,814
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,531
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,405
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,225
| align=right | 9,105
|-
| align=center |30 || ไทรขึง
| [[อำเภอพระแสง|พระแสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,726
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,671
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,664
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,564
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,484
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,445
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,431
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,419
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,315
| align=right | 9,226
|-
| align=center |31|| กะแดะ
| [[อำเภอกาญจนดิษฐ์|กาญจนดิษฐ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,694
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,683
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,628
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,492
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,494
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,432
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,432
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,467
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,489
| align=right | 9,462
|-
| align=center |32 || สินเจริญ
| [[อำเภอพระแสง|พระแสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,521
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,435
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,381
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,291
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,206
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,049
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,716
| align=right | 8,613
|-
| align=center |33 || ตะกุกเหนือ
| [[อำเภอวิภาวดี|วิภาวดี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,454
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,410
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,348
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,262
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,188
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,922
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,686
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,458
| align=right | 8,069
|-
| align=center |34 || คลองชะอุ่น
| [[อำเภอพนม|พนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,448
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,401
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,367
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,362
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,309
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,270
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,171
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,140
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,058
| align=right | 8,997
|-
| align=center |35 || แม่น้ำ
| [[อำเภอเกาะสมุย|เกาะสมุย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,248
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,935
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,719
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,366
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,068
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,220
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,374
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,293
| align=right | 6,963
|-
| align=center |36 || มะเร็ต
| [[อำเภอเกาะสมุย|เกาะสมุย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,051
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,900
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,774
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,735
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,877
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,006
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,800
| align=right | 7,668
|-
| align=center |37 || คลองฉนวน
| [[อำเภอเวียงสระ|เวียงสระ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,771
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,717
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,739
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,704
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,693
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,659
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,641
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,520
| align=right | 8,509
|-
| align=center |38 || เคียนซา
| [[อำเภอเคียนซา|เคียนซา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,596
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,541
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,505
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,414
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,325
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,252
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,218
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,808
| align=right | 7,712
|-
| align=center |39 || คันธุลี
| [[อำเภอท่าชนะ|ท่าชนะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,327
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,310
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,315
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,321
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,250
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,220
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,257
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,279
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,268
| align=right | 8,104
|-
| align=center |40 || ท่าขนอน
| [[อำเภอคีรีรัฐนิคม|คีรีรัฐนิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,226
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,210
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,177
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,063
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,004
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,771
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,681
| align=right | 7,559
|-
| align=center |41 || คลองพา
| [[อำเภอท่าชนะ|ท่าชนะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,142
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,134
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,097
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,053
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,961
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,943
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,927
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,823
| align=right | 7,658
|-
| align=center |42 || พุมเรียง
| [[อำเภอไชยา|ไชยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,833
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,787
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,736
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,647
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,568
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,619
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,592
| align=right | 7,607
|-
| align=center |43 || ป่าร่อน
| [[อำเภอกาญจนดิษฐ์|กาญจนดิษฐ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,805
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,779
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,757
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,524
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,434
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,240
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,158
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,059
| align=right | 6,990
|-
| align=center |44 || มะลวน
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,663
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,648
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,610
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,624
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,559
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,267
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,356
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,420
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,492
| align=right | 7,479
|-
| align=center |45 || คลองน้อย
| [[อำเภอชัยบุรี|ชัยบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,661
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,611
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,521
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,389
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,212
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,061
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,964
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,857
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,739
| align=right | 6,621
|-
| align=center |46 || ไทรทอง
| [[อำเภอชัยบุรี|ชัยบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,302
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,209
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,214
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,874
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,676
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,664
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,679
| align=right | 6,602
|-
| align=center |47 || สินปุน
| [[อำเภอพระแสง|พระแสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,336
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,253
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,213
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,158
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,145
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,029
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,920
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,845
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,779
| align=right | 6,726
|-
| align=center |48 || พลายวาส
| [[อำเภอกาญจนดิษฐ์|กาญจนดิษฐ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,826
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,773
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,675
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,641
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,588
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,576
| align=right | 6,521
|-
| align=center |49 || คลองศก
| [[อำเภอพนม|พนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,076
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,979
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,953
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,876
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,768
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,593
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,484
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,365
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,161
| align=right | 5,958
|-
| align=center |50 || ท่าชนะ
| [[อำเภอท่าชนะ|ท่าชนะ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,827
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,947
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,941
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,934
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,972
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,850
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,900
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,926
| align=right | 6,869
|-
| align=center |51 || พนม
| [[อำเภอพนม|พนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,785
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,778
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,764
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,756
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,701
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,597
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,475
| align=right | 6,412
|-
| align=center |52 || ชัยบุรี
| [[อำเภอชัยบุรี|ชัยบุรี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,789
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,758
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,733
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,572
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,462
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,413
| align=right | 6,400
|-
| align=center |53 || ทุ่งเตาใหม่
| [[อำเภอบ้านนาสาร|บ้านนาสาร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,553
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,502
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,560
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,421
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,251
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,250
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,191
| align=right | 6,114
|-
| align=center |54 || นาใต้
| [[อำเภอบ้านนาเดิม|บ้านนาเดิม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,456
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,439
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,449
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,451
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,455
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,237
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,178
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,139
| align=right | 6,000
|-
| align=center |55 || เขานิพันธ์
| [[อำเภอเวียงสระ|เวียงสระ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,451
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,420
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,325
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,279
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,243
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,198
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,083
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,052
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,055
| align=right | 6,025
|-
| align=center |56 || ปากฉลุย
| [[อำเภอท่าฉาง|ท่าฉาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,431
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,407
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,434
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,394
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,383
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,288
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,268
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,196
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,174
| align=right | 6,000
|-
| align=center |57 || คลองสระ
| [[อำเภอกาญจนดิษฐ์|กาญจนดิษฐ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,407
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,301
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,264
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,219
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,175
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,098
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,052
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,971
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,832
| align=right | 5,704
|-
| align=center |58 || ตะเคียนทอง
| [[อำเภอกาญจนดิษฐ์|กาญจนดิษฐ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,385
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,381
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,332
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,311
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,243
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,275
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,396
| align=right | 6,329
|-
| align=center |59 || ท่าเคย
| [[อำเภอท่าฉาง|ท่าฉาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,370
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,343
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,319
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,321
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,215
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,160
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,164
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,058
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,000
| align=right | 5,954
|-
| align=center |60 || สมอทอง
| [[อำเภอท่าชนะ|ท่าชนะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,351
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,326
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,354
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,351
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,263
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,218
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,200
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,182
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,142
| align=right | 6,088
|-
| align=center |61 || ไทรโสภา
| [[อำเภอพระแสง|พระแสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,163
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,147
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,061
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,053
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,010
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,894
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,757
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,709
| align=right | 5,580
|-
| align=center |62 || ตลิ่งงาม
| [[อำเภอเกาะสมุย|เกาะสมุย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,138
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,032
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,003
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,871
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,660
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,573
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,349
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,319
| align=right | 5,210
|-
| align=center |63 || สองแพรก
| [[อำเภอชัยบุรี|ชัยบุรี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,052
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,995
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,992
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,004
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,956
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,917
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,836
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,800
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,726
| align=right | 5,522
|-
| align=center |64 || ลำพูน
| [[อำเภอบ้านนาสาร|บ้านนาสาร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,036
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,073
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,052
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,968
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,912
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,861
| align=right | 5,818
|-
| align=center |65 || ตะกุกใต้
| [[อำเภอวิภาวดี|วิภาวดี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,005
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,021
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,004
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,963
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,944
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,884
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,850
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,759
| align=right | 5,642
|-
| align=center |66 || พรุพี
| [[อำเภอบ้านนาสาร|บ้านนาสาร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,679
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,680
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,712
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,719
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,707
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,673
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,681
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,713
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,752
| align=right | 5,831
|-
| align=center |67 || น้ำพุ
| [[อำเภอบ้านนาสาร|บ้านนาสาร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,659
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,648
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,652
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,630
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,619
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,546
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,525
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,502
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,468
| align=right | 5,397
|-
| align=center |68 || ตะปาน
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,610
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,548
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,439
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,396
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,281
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,269
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,226
| align=right | 5,205
|-
| align=center |69 || คลองไทร
| [[อำเภอท่าฉาง|ท่าฉาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,609
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,583
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,533
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,469
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,443
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,365
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,314
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,222
| align=right | 5,132
|-
| align=center |70 || ท่าทอง
| [[อำเภอกาญจนดิษฐ์|กาญจนดิษฐ์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,560
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,587
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,639
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,617
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,634
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,635
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,664
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,697
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,711
| align=right | 5,557
|-
| align=center |71 || ท่าโรงช้าง
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,558
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,540
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,568
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,483
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,401
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,348
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,308
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,216
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,166
| align=right | 5,160
|-
| align=center |72 || เลม็ด
| [[อำเภอไชยา|ไชยา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,492
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,501
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,468
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,428
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,204
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,228
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,217
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,197
| align=right | 5,158
|-
| align=center |73 || กรูด
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,458
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,445
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,428
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,378
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,347
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,212
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,011
| align=right | 4,966
|-
| align=center |74 || ท่าสะท้อน
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,449
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,430
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,439
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,434
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,385
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,321
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,304
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,269
| align=right | 5,228
|-
| align=center |75 || ทุ่งกง
| [[อำเภอกาญจนดิษฐ์|กาญจนดิษฐ์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,437
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,338
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,227
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,100
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,935
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,891
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,867
| align=right | 4,819
|-
| align=center |76 || ลิปะน้อย
| [[อำเภอเกาะสมุย|เกาะสมุย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,432
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,293
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,228
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,139
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,105
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,011
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,945
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,603
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,512
| align=right | 4,396
|-
| align=center |77 || บางงอน
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,422
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,424
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,425
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,409
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,352
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,318
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,265
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,235
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,203
| align=right | 5,116
|-
| align=center |78 || เสวียด
| [[อำเภอท่าฉาง|ท่าฉาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,384
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,350
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,219
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,186
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,111
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,111
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,077
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,104
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,113
| align=right | 5,051
|-
| align=center |79 || ควนสุบรรณ
| [[อำเภอบ้านนาสาร|บ้านนาสาร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,383
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,367
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,375
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,340
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,343
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,281
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,225
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,184
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,139
| align=right | 5,094
|-
| align=center |80 || สาคู
| [[อำเภอพระแสง|พระแสง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,368
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,313
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,270
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,279
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,244
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,193
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,133
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,027
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,854
| align=right | 4,693
|-
| align=center |81 || หน้าเมือง
| [[อำเภอเกาะสมุย|เกาะสมุย]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,339
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,163
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,027
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,937
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,903
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,771
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,619
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,515
| align=right | 4,469
|-
| align=center |82 || ป่าเว
| [[อำเภอไชยา|ไชยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,196
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,182
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,148
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,177
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,189
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,188
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,079
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,032
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,986
| align=right | 4,910
|-
| align=center |83 || เขาวง
| [[อำเภอบ้านตาขุน|บ้านตาขุน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,179
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,192
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,199
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,148
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,156
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,105
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,964
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,855
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,749
| align=right | 4,728
|-
| align=center |84 || ท่าฉาง
| [[อำเภอท่าฉาง|ท่าฉาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,093
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,111
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,085
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,114
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,108
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,099
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,054
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,067
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,039
| align=right | 5,102
|-
| align=center |85 || ทุ่ง
| [[อำเภอไชยา|ไชยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,051
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,028
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,010
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,060
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,022
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,983
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,967
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,964
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,942
| align=right | 5,006
|-
| align=center |86 || อรัญคามวารี
| [[อำเภอเคียนซา|เคียนซา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,003
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,981
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,931
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,789
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,749
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,680
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,628
| align=right | 4,544
|-
| align=center |87 || ท่าชี
| [[อำเภอบ้านนาสาร|บ้านนาสาร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,971
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,931
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,871
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,817
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,752
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,730
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,669
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,590
| align=right | 4,522
|-
| align=center |88 || ถ้ำสิงขร
| [[อำเภอคีรีรัฐนิคม|คีรีรัฐนิคม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,887
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,897
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,923
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,957
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,941
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,891
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,881
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,917
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,729
| align=right | 4,615
|-
| align=center |89 || เขาถ่าน
| [[อำเภอท่าฉาง|ท่าฉาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,883
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,849
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,888
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,851
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,833
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,837
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,870
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,828
| align=right | 4,750
|-
| align=center |90 || บ้านใต้
| [[อำเภอเกาะพะงัน|เกาะพะงัน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,865
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,814
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,753
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,761
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,670
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,630
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,605
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,613
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,439
| align=right | 4,335
|-
| align=center |91 || ควนศรี
| [[อำเภอบ้านนาสาร|บ้านนาสาร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,797
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,768
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,811
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,824
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,843
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,844
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,802
| align=right | 4,740
|-
| align=center |92 || ตลาดไชยา
| [[อำเภอไชยา|ไชยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,766
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,717
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,681
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,620
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,627
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,818
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,878
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,858
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,844
| align=right | 4,845
|-
| align=center |93 || บางมะเดื่อ
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,739
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,693
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,736
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,709
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,691
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,701
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,714
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,704
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,737
| align=right | 4,656
|-
| align=center |94 || ย่านยาว
| [[อำเภอคีรีรัฐนิคม|คีรีรัฐนิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,712
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,697
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,684
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,654
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,696
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,699
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,651
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,590
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,560
| align=right | 4,525
|-
| align=center |95 || เขาพัง
| [[อำเภอบ้านตาขุน|บ้านตาขุน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,580
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,548
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,552
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,555
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,511
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,451
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,362
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,310
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,276
| align=right | 4,213
|-
| align=center |96 || น้ำหัก
| [[อำเภอคีรีรัฐนิคม|คีรีรัฐนิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,520
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,489
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,416
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,419
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,387
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,300
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,258
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,218
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,163
| align=right | 4,078
|-
| align=center |97 || หัวเตย
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,486
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,456
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,446
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,410
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,295
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,261
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,161
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,063
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,962
| align=right | 3,946
|-
| align=center |98 || หนองไทร
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,416
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,399
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,361
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,320
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,294
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,272
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,189
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,151
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,103
| align=right | 4,087
|-
| align=center |99 || โมถ่าย
| [[อำเภอไชยา|ไชยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,415
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,389
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,399
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,372
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,342
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,344
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,326
| align=right | 4,232
|-
| align=center |100 || ทุ่งเตา
| [[อำเภอบ้านนาสาร|บ้านนาสาร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,320
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,293
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,281
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,272
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,279
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,242
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,286
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,228
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,220
| align=right | 4,164
|-
| align=center |101 || เขาหัวควาย
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,279
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,227
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,176
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,094
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,030
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,993
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,012
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,008
| align=right | 4,009
|-
| align=center |102 || ทุ่งรัง
| [[อำเภอกาญจนดิษฐ์|กาญจนดิษฐ์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,271
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,272
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,218
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,193
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,148
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,995
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,965
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,919
| align=right | 3,894
|-
| align=center |103 || ลีเล็ด
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,114
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,112
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,103
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,030
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,977
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,982
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,966
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,968
| align=right | 3,967
|-
| align=center |104 || คลองฉนาก
| [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี|เมืองสุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,975
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,995
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,046
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,062
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,163
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,208
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,237
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,329
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,353
| align=right | 4,383
|-
| align=center |105 || เขาตอก
| [[อำเภอเคียนซา|เคียนซา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,887
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,875
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,861
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,867
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,874
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,823
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,799
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,813
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,724
| align=right | 3,684
|-
| align=center |106 || ตะกรบ
| [[อำเภอไชยา|ไชยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,871
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,835
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,829
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,725
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,678
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,668
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,644
| align=right | 3,551
|-
| align=center |107 || คลองปราบ
| [[อำเภอบ้านนาสาร|บ้านนาสาร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,870
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,875
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,881
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,880
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,804
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,803
| align=right | 3,802
|-
| align=center |108 || กะเปา
| [[อำเภอคีรีรัฐนิคม|คีรีรัฐนิคม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,837
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,867
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,877
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,853
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,793
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,706
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,662
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,622
| align=right | 3,591
|-
| align=center |109 || บ้านยาง
| [[อำเภอคีรีรัฐนิคม|คีรีรัฐนิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,835
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,819
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,870
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,915
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,930
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,936
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,912
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,872
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,810
| align=right | 3,766
|-
| align=center |110 || บางใบไม้
| [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี|เมืองสุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,666
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,505
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,406
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,367
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,172
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,093
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,094
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,062
| align=right | 3,124
|-
| align=center |111 || เพิ่มพูนทรัพย์
| [[อำเภอบ้านนาสาร|บ้านนาสาร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,816
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,804
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,807
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,778
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,774
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,724
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,661
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,645
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,608
| align=right | 3,600
|-
| align=center |112 || เวียง
| [[อำเภอไชยา|ไชยา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,809
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,760
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,782
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,743
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,730
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,730
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,527
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,518
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,475
| align=right | 3,446
|-
| align=center |113 || คลองน้อย
| [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี|เมืองสุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,744
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,715
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,680
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,626
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,645
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,622
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,670
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,647
| align=right | 3,615
|-
| align=center |114 || วัง
| [[อำเภอท่าชนะ|ท่าชนะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,685
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,662
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,663
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,623
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,552
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,564
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,577
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,563
| align=right | 3,573
|-
| align=center |115 || ทรัพย์ทวี
| [[อำเภอบ้านนาเดิม|บ้านนาเดิม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,680
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,654
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,646
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,600
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,578
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,568
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,570
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,538
| align=right | 3,508
|-
| align=center |116 || ท่าเรือ
| [[อำเภอบ้านนาเดิม|บ้านนาเดิม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,550
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,518
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,479
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,473
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,457
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,446
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,414
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,364
| align=right | 3,289
|-
| align=center |117 || พะแสง
| [[อำเภอบ้านตาขุน|บ้านตาขุน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,526
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,499
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,479
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,501
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,467
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,347
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,340
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,301
| align=right | 3,263
|-
| align=center |118 || ท่ากระดาน
| [[อำเภอคีรีรัฐนิคม|คีรีรัฐนิคม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,135
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,118
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,103
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,046
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,042
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,007
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,994
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,993
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,011
| align=right | 3,012
|-
| align=center |119 || บางชนะ
| [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี|เมืองสุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,058
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,041
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,072
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,089
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,095
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,128
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,181
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,239
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,265
| align=right | 3,292
|-
| align=center |120 || บางเดือน
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,038
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,078
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,060
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,073
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,089
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,093
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,065
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,019
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,916
| align=right | 2,900
|-
| align=center |121 || พรุไทย
| [[อำเภอบ้านตาขุน|บ้านตาขุน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,794
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,776
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,750
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,745
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,727
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,722
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,746
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,708
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,699
| align=right | 2,668
|-
| align=center |122 || พังกาญจน์
| [[อำเภอพนม|พนม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,683
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,688
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,686
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,667
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,680
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,682
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,634
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,600
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,529
| align=right | 2,531
|-
| align=center |123 || พลูเถื่อน
| [[อำเภอพนม|พนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,646
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,619
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,629
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,648
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,663
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,605
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,523
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,463
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,465
| align=right | 2,390
|-
| align=center |124 || น้ำรอบ
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,380
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,372
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,369
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,370
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,358
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,351
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,325
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,303
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,305
| align=right | 2,301
|-
| align=center |125 || เกาะเต่า
| [[อำเภอเกาะพะงัน|เกาะพะงัน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,357
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,326
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,226
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,140
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,046
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,136
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,706
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,788
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,796
| align=right | 1,554
|-
| align=center |126 || พุนพิน
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,301
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,305
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,311
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,322
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,335
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,336
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,311
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,355
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,324
| align=right | 2,327
|-
| align=center |127 || ชลคราม
| [[อำเภอดอนสัก|ดอนสัก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,224
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,224
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,234
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,242
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,246
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,254
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,203
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,215
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,255
| align=right | 2,226
|-
| align=center |128 || ศรีวิชัย
| [[อำเภอพุนพิน|พุนพิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,200
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,176
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,180
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,184
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,165
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,161
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,141
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,121
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,108
| align=right | 2,113
|-
| align=center |129 || ไชยคราม
| [[อำเภอดอนสัก|ดอนสัก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,061
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,050
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,037
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,011
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,985
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,985
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,981
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,996
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,987
| align=right | 1,984
|-
| align=center |130 || บางไทร
| [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี|เมืองสุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,854
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,849
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,859
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,863
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,872
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,873
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,866
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,891
| align=right | 1,889
|-
| align=center |131 || บางโพธิ์
| [[อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี|เมืองสุราษฎร์ธานี]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,778
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,785
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,794
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,800
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,821
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,837
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,850
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,850
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,858
| align=right | 1,872
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||align=center style="background:#cccccc;" | —||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 1,057,581||align=right style="background:#cccccc;" | 1,050,913 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,046,772 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,040,230 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,031,812 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,023,288|| align=right style="background:#cccccc;" | 1,012,064 || align=right style="background:#cccccc;" | 1,000,383 || align=right style="background:#cccccc;" | 994,221 || align=center style="background:#cccccc;" | 983,486 ||
|}
 
== ประชากร ==
2,747

การแก้ไข