ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมป่าไม้"

เพิ่มขึ้น 10,852 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
+ส่วนราชการภายใน
(+ส่วนราชการภายใน)
* [[กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประเทศไทย)|กระทรวงเกษตราธิการ]] ในปี 2478 หลังจากยกฐานะทบวงเกษตราธิการ ขึ้นเป็นกระทรวง และ สังกัดจนกระทั่งเปลื่ยนชื่อเป็น ''กระทรวงเกษตร'' และ ''กระทรวงเกษตรและสหกรณ์'' ตามลำดับจนถึงปี 2546
* [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)|กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]] ในปี 2547 (แต่ได้แยกส่วนงานอุทยานแห่งชาติ การดูแลสัตว์ป่า ตั้งเป็นกรมใหม่ในชื่อ [[กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช]] และส่วนงานทรัพยากรทางทะเล เป็นกรมใหม่ในชื่อ [[กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง]] สังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00102282.PDF พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕]</ref>
 
== ส่วนราชการภายใน ==
{| class="wikitable" width=100%
|+ ส่วนราชการภายในกรมป่าไม้<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/A/063/10.PDF "กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551"]. เล่ม 125 ตอนที่ 63ก หน้า 10-18 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2551.</ref>
|-
! ที่
! width=20% | ส่วนราชการ
! หน้าที่
|-
| 1
| สำนักบริหารกลาง
| การบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ การเงินการบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ การบริหารงานบุคคล งานประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรม ความรู้ ผลงานของกรม
|-
| 2
| กองการอนุญาต
| ศึกษานโยบายเพื่อกำหนดแนวทาง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ และควบคุม บริหารจัดการเกี่ยวกับการอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ โดยเฉพาะในเขต[[ป่าสงวนแห่งชาติ]]เพื่อการสร้าง[[สวนป่า]]และปลูกป่าใช้สอย การทำไม้ การเก็บของป่า และอุตสาหกรรมไม้
|-
| 3
| สำนักจัดการที่ดินป่าไม้
| สำรวจ เก็บข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ จัดทำแผนที่ป่าไม้ ข้อมูล[[ภูมิสารสนเทศ]]ป่าไม้ กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการสำรวจรังวัดหมายแนวเขตพื้นที่เพื่อกำหนดเขตพื้นที่ป่าไม้และที่ดินป่าไม้เพื่อใช้อ้างอิงตามกฎหมาย ติดตามและประเมินผลการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ให้เป็นไปตามนโยบายและกฎหมาย จัดทำหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์และอยู่อาศัยในเขตปรับปรุงป่าสงวนแห่งชาติ การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในเรื่องที่ดิน
|-
| 4
| สำนักจัดการป่าชุมชน
| พัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน สนับสนุนให้ชุมชน องค์การต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู บริหาร[[ป่าชุมชน]] ป่าในเมือง และระบบ[[วนเกษตร]] รวมทั้งศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดแผนงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว และดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน
|-
| 5
| สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า
| ศึกษาวิจัย กำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันรักษาป่า การแก้ไขปัญหา[[ไฟป่า]] การควบคุมไฟป่า และการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ การพัฒนาบุคลากรและอาสาสมัครป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กำกับควบคุมการนำไม้และของป่าเคลื่อนที่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
|-
| 6
| สำนักแผนงานและสารสนเทศ
| ศึกษาวิจัยเพื่อเสนอโครงการ นโยบาย แผนยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้ จัดตั้งงบประมาณประจำปี จัดทำแผนและกิจกรรมตามแนวพระราชดำริและนโยบายที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพิเศษอื่น รวมทั้งองค์การต่างประเทศที่เกี่ยวกับป่าไม้ จัดทำระบบเก็บข้อมูลและเชื่อมเครือข่ายให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลของกรม และดำเนินงานเลขานุการของ "คณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ"
|-
| 7
| สำนักวิจัยและพัฒนาป่าไม้
| ศึกษาวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดความรู้เชิงวิชาการด้านการป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ สถานการณ์เศรษฐกิจด้านป่าไม้ การตลาดไม้ ผลิตภัณฑ์ป่าไม้ มาตรฐานคุณภาพไม้และผลิตภัณฑ์ป่าไม้ ให้บริการตรวจสอบไม้และผลผลิตป่าไม้
|-
| 8
| สำนักส่งเสริมการปลูกป่า
| ดำเนินการด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาพื้นที่ป่าไม้ การขยายพันธุ์ไม้เพาะชำกล้าไม้ ศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ เผยแพร่ความรู้ให้แก่ภาคส่วนต่าง ๆ ในเรื่องดังกล่าว สนับสนุนการปลูกป่าในที่ดินรัฐ การปลูกสวนป่าในที่ดินเอกชน การสหกรณ์สวนป่า และการปลูกป่าเศรษฐกิจทุกรูปแบบ ดำเนินงานเกี่ยวกับ "กฎหมายว่าด้วยสวนป่า"
|-
| 9–21
| สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 – 13
| ''ดูส่วน [[#สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้|สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้]]''
|}
 
=== สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ ===
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกรมป่าไม้ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่งานป้องกันการบุกรุกทำลายป่าไม้ งานจัดการที่ดินป่าไม้ งานวิจัยและพัฒนาด้านการป่าไม้ งานส่งเสริมการปลูกป่า จัดการป่าชุมชน รวมทั้งจัดทำแผนการบริหารในส่วนพื้นที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งการบริหารออกเป็น 13 พื้นที่<ref>[https://www.forest.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=306&Itemid=419&lang=th หน่วยงานส่วนภูมิภาค]. กรมป่าไม้. สืบค้นวันที่ 24 กรกฎาคม 2561.</ref> ดังนี้
{{div col}}
* สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)
* สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 (เชียงราย)
* สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 (ลำปาง)
* สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 (ตาก)
* สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 5 (สระบุรี)
* สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 6 (อุดรธานี)
* สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 7 (ขอนแก่น)
* สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 8 (นครราชสีมา)
* สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)
* สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 10 (ราชบุรี)
* สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)
* สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 (นครศรีธรรมราช)
* สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา)
{{div col end}}
 
== ทำเนียบเจ้ากรมและอธิบดี ==
13,326

การแก้ไข