ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติ"

→‎วัตถุประสงค์การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ: ใส่วัตถุประสงค์การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยตามที่ พรบ.อุทยานแห่งชาติระบุ และ คำว่าอุทยานแห่งชาติ ใน Wiki แต่ละภาษาก็แสดงวัตถุประสงค์การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแตกต่างกันตามกฏหมายของประเทศนั้นๆ พร้อมอ้างอิง UNDP Thailand
(→‎ประวัติศาสตร์อุทยานแห่งชาติ: เพิ่มการระบุข้อมูลอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยเช่นเดียวกับอุทยานแห่งชาติในภาษาอื่นๆ ที่นำเสนออุทยานแห่งชาติของประเทศตนมากกว่าที่จะนำเสนอโดยเน้นสหรัฐอเมริกา ซึ่งในภาษาอังกฤษคำว่า National Park ก็ได้นำเสนอหลักการเดียวกันคือส่วนใหญ่เกี่ยวกับสหรัฐอเมริกา)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(→‎วัตถุประสงค์การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติ: ใส่วัตถุประสงค์การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในประเทศไทยตามที่ พรบ.อุทยานแห่งชาติระบุ และ คำว่าอุทยานแห่งชาติ ใน Wiki แต่ละภาษาก็แสดงวัตถุประสงค์การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติแตกต่างกันตามกฏหมายของประเทศนั้นๆ พร้อมอ้างอิง UNDP Thailand)
ป้ายระบุ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
ด้วยพื้นที่ประมาณ 2,915 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,821,875 ไร่ หรือประมาณ 1.8 ล้านไร่ ทำให้[[อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน]]เป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดโดยได้รับการประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2524 โดยกำหนดพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำและป่าเหนือเขื่อนแก่งกระจานเป็นเขตอุทยานฯ เป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำหลายสาย พื้นที่ส่วนใหญ่ของอุทยานฯ เป็นภูเขาสลับซับซ้อนอยู่ในเทือกเขาตะนาวศรี สภาพภูมิประเทศเป็นป่าดิบชื้น ยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานฯ คือยอดเขางะงันนิกยวงตอง อยู่ในเขตรอยต่อประเทศพม่าและไทย มีความสูง 1,513 เมตร รองลงมาคือยอดเขาพะเนินทุ่ง ซึ่งมีความสูง 1,207 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง จากสันเขื่อนแก่งกระจาน มีถนนเลียบออกมาทางซ้ายมือเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ถึงที่ทำการอุทยานฯอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการจัดให้เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์เมืองไทย ประจำเดือนเมษายน โดยมีจุดเด่น คือ "ตระการตาลานผีเสื้อในป่าแก่งกระจาน"<ref>https://th.wikipedia.org/wiki/อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน</ref>
 
==วัตถุประสงค์การจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย==
ตาม พ.ร.บ. อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 ได้ระบุวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง [[อุทยานแห่งชาติ]] ในประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงค์ด้วยกัน 3 ประการใหญ่ ๆ คือ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และเพื่อการศึกษาค้นคว้าวิจัย อธิบายได้ดังนี้ <ref>http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=1173</ref><ref>http://www.th.undp.org/content/dam/thailand/docs/PAC_book.pdf</ref>
* '''1.เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ''' โดยแบ่งออกเป็นการอนุรักษ์จากสองส่วนคือ หน่วยงานภาครัฐและประชาชนชาวไทยในฐานะเจ้าของประเทศและจากการร่วมมือในการอนุรักษ์จากนานาชาติ
 
*ในระดับทั้งในองค์กรภาครัฐภายในประเทศ
*ในระดับนานาชาติ ตัวอย่างเช่นกรณีที่เกิดขึ้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอนจากการยื่นมือความช่วยเหลือจากนานาประเทศที่เป็นพันธมิตรกับราชอาณาจักรไทย และหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทางต่างหลั่งไหลมาเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการเยี่ยมชมภายในพื้นที่วนอุทยาน อันแสดงให้ถึงการมีความเชื่อมโยงถึงกันและช่วยเหลือกันและกันในยามยากลำบากหรืออาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งหากเกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับต่างประเทศ หากราชอาณาจักรสามารถมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยเหลือให้เกิดความสงบเรียบร้อยขึ้นและอยู่อย่างสันติสุขของประชากรโลก ไทยก็ยินดีเช่นกันที่จะไม่รีรอที่จะเข้ามีส่วนร่วมให้พ้นจากวิกฤตนั้น
 
* '''2.เพื่อเป็นแหล่งนันทนาการการท่องเที่ยวและการพักผ่อนหย่อนใจเพื่อความรื่นรมย์ของประชาชน'''ของผู้คนบริเวณโดยรอบทิศทางของอุทยานแห่งชาติหรือกล่าวคือผู้คนทุกพื้นที่ที่ติดกับอุทยานแห่งชาติสามารถพักผ่อนหย่อนใจหรือมีส่วนร่วมอนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าของชาติไว้เพื่อให้ลูกหลานได้สืบสานไปเป็นมรดกตราบนานเท่านานและเป็นความภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตน
 
* '''3.เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ค้นคว้าวิจัย''' พื้นที่อุทยานแห่งชาติสามารถจัดเป็นห้องทดลองทางธรรมชาติกลางแจ้ง ที่สามารถค้นคว้าวิจัยไม่มีที่สิ้นสุด เหมาะเป็นที่ศึกษาของนักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป เพราะภายในอุทยานแห่งชาติมีสิ่งมีชีวิตสำหรับนักศึกษา นับตั้งแต่การเจริญเติบโต การพัฒนาทางชีววิทยา วิวัฒนาการ และจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป<ref>http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=1173</ref> พื้นที่อุทยานแห่งชาติสามารถจัดเป็นห้องทดลองทางธรรมชาติกลางแจ้ง ที่สามารถค้นคว้าวิจัยไม่มีที่สิ้นสุด เหมาะเป็นที่ศึกษาของนักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ และประชาชนทั่วไป เพราะภายในอุทยานแห่งชาติมีสิ่งมีชีวิตสำหรับนักศึกษา นับตั้งแต่การเจริญเติบโต การพัฒนาทางชีววิทยา วิวัฒนาการ และจำนวนประชากรของสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในปี ค.ศ. 1961 ณ สหรัฐอเมริกาที่ประชุม Pan Pacific Science Congress โดยนักจิตวิทยาด้านการวิจัยได้ออกแบบแนวคิดอธิบายคำว่า “ Research” โดยแยกเป็นอักษรอธิบายความหมายไว้ดังนี้
 
'''R''' = Recruitment & Relationship หมายถึง การฝึกตนให้มีความรู้ รวมทั้งรวบรวมผู้ที่มีความรู้เพื่อปฏิบัติงานรวมกันติดต่อสัมพันธ์และประสานงานกัน
11,560

การแก้ไข