ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุทยานแห่งชาติ"

ใช้นิยามที่ถูกต้องตามหลักสากลพร้อมอ้างอิงที่เชื่อถือได้ โดยบทความไม่เน้นการนำเสนอประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเช่นเดียวกับคำว่าอุทยานแห่งชาติตามวิกีในภาษาต่างๆ ของชาติต่างๆ
(นิยามพื้นที่คุ้มครองตามหลักสากลพร้อมอ้างอิงนิยามอุทยานแห่งชาติ)
ป้ายกำกับ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
(ใช้นิยามที่ถูกต้องตามหลักสากลพร้อมอ้างอิงที่เชื่อถือได้ โดยบทความไม่เน้นการนำเสนอประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นเช่นเดียวกับคำว่าอุทยานแห่งชาติตามวิกีในภาษาต่างๆ ของชาติต่างๆ)
ป้ายกำกับ: เครื่องมือแก้ไขต้นฉบับปี 2560
[[ไฟล์:D85 4505 Plant of Thailand Photographed by Trisorn Triboon.jpg|thumb|กล้วยไม้ในอุทยานแห่งชาติ [[ประเทศไทย]]]]
 
ประเทศไทยจำแนกพื้นที่คุ้มครองตามหลักสากล โดยให้นิยามของพื้นที่คุ้มครองหมายถึงพื้นดินและหรือพื้นน้ำที่ประกาศจัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์ในการในการคุ้มครองและดูแลรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและ ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมท่ีเกี่ยวข้อง มีการจัดการด้วยเครื่องมือทางกฎหมายหรือมาตรการอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ โดย IUCN ได้นิยามคำว่าอุทยานแห่งชาติไว้ว่า พื้นที่ธรรมชาติ ทางบกและหรือ ทางทะเลซึ่ง ประกาศจัดตั้ง เพื่อ (ก) รักษา ความมั่นคงของ ระบบนิเวศสำหรับคนในยุค ปัจจุบันและ อนาคต (ข) ไม่ให้มีการใช้ ประโยชน์ ทรัพยากรหรือ การตั้งถิ่นฐาน ที่ไม่สอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ ของการประกาศ จัดตั้ง (ค) เป็น พื้นที่รองรับ ด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา ความสำคัญต่อ จิตวิญญาณ และโอกาสด้าน นันทนาการแก่ ผู้มาเยือน โดย ต้องสอดคล้อง กับสภาพ แวดล้อมทาง ธรรมชาติ และ วัฒนธรรม<ref>http://www.th.undp.org/content/dam/thailand/docs/PAC_book.pdf</ref>
 
นิยาม [[อุทยานแห่งชาติ]] ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้นิยามไว้ดังนี้ คำว่าอุทยานแห่งชาติ คือกฎหมายที่ประกาศ โดยมีพระราชกฤษฎีกาประกาศกำหนดให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในราชอาณาจักรไทยที่เป็นของราชการมิใช่พื้นที่ครอบครองของผุ้หนึ่งผู้ใดมาก่อนให้สงวนรักษาไว้ให้คงสภาพเดิมเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชน โดยมีพระราชกฤษฎีกาประกาศกำหนดให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วย[[อุทยานแห่งชาติ]] <ref>http://www.royin.go.th/dictionary/</ref> [[อุทยานแห่งชาติ]] ตรงกับภาษาอังกฤษคำว่า "National Park" ซึ่งหมายถึง เขตบริเวณพื้นที่ซึ่งสงวน ไว้เพื่อที่จะรักษา และทำการคุ้มครองทรัยากรทางธรรมชาติ นั้นๆ ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิมมิให้ถูกทำลาย หรือเปลี่ยนแปลงไป ตามหลักสากลแล้ว อุทยานแห่งชาตินั้นจะต้องมีพื้นที่ ทั่วทั้งบริเวณไม่น้อยกว่า 6,250 ไร่ หรือประมาณ 10 ตารางกิโลเมตร ที่สำคัญในพื้นที่ ของอุทยานแห่งชาตินั้นจะต้องมี ธรรมชาติของ วิวทิวทัศน์ที่สวยงาม
11,560

การแก้ไข