ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"

→‎ประวัติ: {{ตรวจสอบความถูกต้องเฉพาะส่วน
(→‎ประวัติ: {{ตรวจสอบความถูกต้องเฉพาะส่วน)
พร้อมทั้งแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา กรุดทอง รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษในสมัยนั้น รักษาการในตำแหน่งคณบดี และหลักจากนั้นก็มีการเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มาทำให้การจัดตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้อย่างดียิ่งโดยได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมอย่างดียิ่งจากอดีตอธิการบดีและรองอธิการบดี รวมทั้งบุคคลต่างๆ อีกหลายท่าน
 
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2548 สภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาจัดตั้ง "คณะศิลปกรรมศาสตร์" เป็นที่เรียบร้อย และได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมเป็นคณะเดียวในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 41 แห่งทั่วประเทศ<ref>http://far.ssru.ac.th/index.php/th/about-us/2014-04-03-04-57-49.html</ref> {{ตรวจสอบความถูกต้องเฉพาะส่วน}}
 
==== การเรียนการสอน ====
1,796

การแก้ไข