ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เพิ่มเติมเอกสารอ้างอิง และแก้ไขข้อมูล)
*พ.ศ. 2512 โรงเรียนได้เข้าโครงการปรับปรุงโรงเรียนมัธยมชนบท (ค.ม.ช) รุ่นที่ 6 ต่อจากนั้น ได้รับงบประมาณสร้าง โรงอาหาร หอประชุม และบ้านพักครู เมื่อจํานวนห้องเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนถึง 10 ห้องเรียน ทําให้อาคารเรียนไม่เพียงพอประกอบกับที่ดินไม่สามารถขยายได้ ดังนั้น [[นายบูรณะ โตจําเริญ]] [[ศึกษาธิการอําเภอบางใหญ่]] และ[[นายชุมพล คําดา]] [[ครูใหญ่]]ในขณะนั้น จึงได้ติดต่อขอใช้ที่ดินบริเวณ[[วัดโบสถ์ดอนพรหม]] ซึ่งได้มี[[พระราชปรีชามุนี (พร ปวโร)]] [[เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี]] ในขณะนั้นเป็นผู้ดูแลโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากท่านเจ้าอาวาส กรรมการวัด และประชาชน เป็นอย่างดี
*วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2512 ท่านเจ้าคณะจังหวัดได้ทําหนังสือยินยอมให้ใช้[[ที่ธรณีสงฆ์]][[วัดโบสถ์ดอนพรหม]] ให้เป็นที่สร้างอาคารเรียน[[โรงเรียนบางใหญ่]]จึงได้ย้ายมาสอนในที่แห่งใหม่บริเวณ[[วัดโบสถ์ดอนพรหม]] เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2514 เป็นต้นมา
*ต่อจากนั้นคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดย[[นายบุญยืน กนกลาวัลย์]] ผู้อำนวยการโรงเรียนบางใหญ่ในขณะนั้น ได้ร่วมพิจารณาเห็นว่า ผู้ปกครองนักเรียนมีทัศนคติ และค่านิยมในการส่งบุตรหลานให้เข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงจึงได้สมัครเข้าเป็นโรงเรียนในเครือของ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] โดยได้รับความเห็นชอบจาก[[คุณหญิงบุญเลื่อน เครือตราชู]] และ[[สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] ให้เข้าเป็นโรงเรียนในเครือของ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา]] โดยเป็นโรงเรียนน้องของ[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ]] และเพิ่มชื่อเป็น'''[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บางใหญ่]]''' ใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนว่า "[[ต.พ.ญ]]" และไดรับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้ตรา[[พระเกี้ยว]] เป็นเครื่องหมายประจำโรงเรียน ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา โดยเด็กมัธยมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้ประดับ[[พระเกี้ยว]] ซึ่งผู้ชายจะใช้เข็มพระเกี้ยวทอง และผู้หญิงจะใช้เข็มพระเกี้ยวเงิน
*ต่อมาในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ผู้บริหารได้เห็นว่าโรงเรียนตั้งอยู่ในเขต[[อำเภอเมืองนนทบุรี]] จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่อเป็น "[[โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี]]" ใช้อักษรย่อประจำโรงเรียนว่า "[[ต.อ.พ.น]]" ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 35 ไร่ 5 งาน 89.9 ตารางวา<ref>http://www.tpn.ac.th/document/information/information58.pdf สารสนเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ปีการศึกษา 2558</ref><ref>http://www.tpn.ac.th/document/information/information59.pdf สารสนเทศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ปีการศึกษา 2559</ref>
 
{| class="wikitable" width=100%
|-
! colspan = "4" style = "background: #DE3163; " | รายนามผู้อำนวยการโรงเรียนบางใหญ่
|-
! style = "background: #F19CBB; " | ลำดับ
858

การแก้ไข