ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดลำปาง"

|นายทรงพล  สวาสดิ์ธรรม
|1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน
|}
 
 
 
=== รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบบปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="line-height:125%"
|-
! colspan="17"| รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร<small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]]
|-
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลใน[[จังหวัด]][[ลำปาง]]
 
! สังกัดอำเภอใน[[จังหวัด]][[ลำปาง]]
 
! พ.ศ. 2560<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2559<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2558<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf] 2559. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
 
! พ.ศ. 2557<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! พ.ศ. 2556<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! พ.ศ. 2555<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! พ.ศ. 2554<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! พ.ศ. 2553<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! พ.ศ. 2552<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! พ.ศ. 2551<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
 
|-
| align=center |1 || ชมพู
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,156
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,323
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,292
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,299
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,453
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,488
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 26,696
| style="background-color:#f96;" align="right"| 26,658
| align=right | 26,803
|-
| align=center |2 || พิชัย
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,162
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,133
| style="background-color:#f96;" align="right"| 24,089
| style="background-color:#f96;" align="right"| 24,127
| style="background-color:#f96;" align="right"| 24,308
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,326
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,151
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 24,016
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,280
| align=right | 21,058
|-
| align=center |3 || พระบาท
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 22,076
| style="background-color:#f96;" align="right"| 22,062
| style="background-color:#f96;" align="right"| 22,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 22,129
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 22,092
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 22,076
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,951
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 21,902
| style="background-color:#f96;" align="right"| 21,826
| align=right | 21,838
|-
| align=center |4 || บ่อแฮ้ว
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,696
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,631
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,569
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,396
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,259
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,142
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 19,137
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 18,901
| align=right | 18,777
|-
| align=center |5 || ปงแสนทอง
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,478
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,508
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,545
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,670
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,725
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 17,832
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,823
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,943
| style="background-color:#f96;" align="right"| 17,963
| align=right | 18,052
|-
| align=center |6 || ต้นธงชัย
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,394
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,219
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,114
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,039
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,957
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,586
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,203
| align=right | 15,093
|-
| align=center |7 || แม่เมาะ
| [[อำเภอแม่เมาะ|แม่เมาะ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,828
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,891
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,985
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,029
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,053
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,899
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,907
| style="background-color:#f96;" align="right"| 16,034
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,497
| align=right | 16,477
|-
| align=center |8 || ล้อมแรด
| [[อำเภอเถิน|เถิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,097
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,207
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,322
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,360
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,437
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,558
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,659
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,798
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,906
| align=right | 16,100
|-
| align=center |9 || สบตุ๋ย
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,459
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,608
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,809
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,851
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,990
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,131
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,309
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,609
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,907
| align=right | 15,100
|-
| align=center |10 || ร่องเคาะ
| [[อำเภอวังเหนือ|วังเหนือ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,972
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,956
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,172
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,230
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,241
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,277
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,331
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,283
| align=right | 10,346
|-
| align=center |11 || เวียงเหนือ
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,689
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,803
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,923
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,066
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,161
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,325
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,520
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,697
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,830
| align=right | 12,008
|-
| align=center |12 || บ้านเสด็จ
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,687
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,732
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,795
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,816
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,872
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,920
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,968
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,000
| style="background-color:#f96;" align="right"| 11,050
| align=right | 11,094
|-
| align=center |13 || ปงยางคก
| [[อำเภอห้างฉัตร|ห้างฉัตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,429
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,727
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,413
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,994
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,782
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,372
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,443
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,482
| align=right | 9,529
|-
| align=center |14 || เวียงมอก
| [[อำเภอเถิน|เถิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,378
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,369
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,364
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,369
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,365
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,348
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,348
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,339
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,323
| align=right | 10,269
|-
| align=center |15 || สบปราบ
| [[อำเภอสบปราบ|สบปราบ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,376
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,437
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,476
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,488
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,535
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,542
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,568
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,668
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,741
| align=right | 10,803
|-
| align=center |16 || บ้านเอื้อม
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,039
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,049
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,094
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,150
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,190
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,201
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,267
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,357
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,383
| align=right | 10,401
|-
| align=center |17 || นาครัว
| [[อำเภอแม่ทะ|แม่ทะ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,929
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,011
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,099
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,141
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,218
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,279
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,331
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,446
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,467
| align=right | 10,545
|-
| align=center |18 || น้ำโจ้
| [[อำเภอแม่ทะ|แม่ทะ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,841
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,908
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,967
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,006
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,052
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,090
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,135
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,227
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,234
| align=right | 10,248
|-
| align=center |19 || ห้างฉัตร
| [[อำเภอห้างฉัตร|ห้างฉัตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,719
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,764
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,857
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,794
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,832
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,878
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,909
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,952
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,987
| align=right | 10,008
|-
| align=center |20 || ลำปางหลวง
| [[อำเภอเกาะคา|เกาะคา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,407
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,464
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,514
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,568
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,621
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,652
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,600
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,683
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,778
| align=right | 9,819
|-
| align=center |21 || นาแก้ว
| [[อำเภอเกาะคา|เกาะคา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,183
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,275
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,378
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,377
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,489
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,540
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,603
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,690
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,816
| align=right | 9,844
|-
| align=center |22 || กล้วยแพะ
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,099
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,140
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,229
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,334
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,398
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,519
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,523
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,581
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,592
| align=right | 9,651
|-
| align=center |23 || ทุ่งกว๋าว
| [[อำเภอเมืองปาน|เมืองปาน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,690
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,752
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,818
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,880
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,961
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,973
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,993
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,050
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,102
| align=right | 9,186
|-
| align=center |24 || เวียงตาล
| [[อำเภอห้างฉัตร|ห้างฉัตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,563
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,613
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,658
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,694
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,722
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,726
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,713
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,771
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,755
| align=right | 8,808
|-
| align=center |25 || ศาลา
| [[อำเภอเกาะคา|เกาะคา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,372
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,332
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,351
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,367
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,403
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,418
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,465
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,544
| align=right | 8,590
|-
| align=center |26 || เสริมกลาง
| [[อำเภอเสริมงาม|เสริมงาม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,185
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,216
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,233
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,279
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,298
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,335
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,339
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,366
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,396
| align=right | 8,411
|-
| align=center |27 || เสริมซ้าย
| [[อำเภอเสริมงาม|เสริมงาม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,063
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,093
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,147
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,185
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,237
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,314
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,318
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,347
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,355
| align=right | 8,373
|-
| align=center |28 || ทุ่งงาม
| [[อำเภอเสริมงาม|เสริมงาม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,955
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,988
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,063
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,164
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,147
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,149
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,211
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,254
| align=right | 8,273
|-
| align=center |29 || เมืองยาว
| [[อำเภอห้างฉัตร|ห้างฉัตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,932
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,007
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,038
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,051
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,086
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,123
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,136
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,160
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,148
| align=right | 8,170
|-
| align=center |30 || แจ้ห่ม
| [[อำเภอแจ้ห่ม|แจ้ห่ม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,904
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,971
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,062
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,141
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,205
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,251
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,338
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,459
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,551
| align=right | 8,642
|-
| align=center |31|| ทุ่งฝาย
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,804
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,818
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,863
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,858
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,886
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,948
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,018
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,095
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,172
| align=right | 8,213
|-
| align=center |32 || วิเชตนคร
| [[อำเภอแจ้ห่ม|แจ้ห่ม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,748
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,794
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,819
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,815
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,849
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,890
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,956
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,046
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,106
| align=right | 8,275
|-
| align=center |33 || บ้านขอ
| [[อำเภอเมืองปาน|เมืองปาน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,698
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,728
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,767
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,844
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,888
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,930
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,000
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,069
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,056
| align=right | 8,081
|-
| align=center |34 || สบป้าด
| [[อำเภอแม่เมาะ|แม่เมาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,561
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,485
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,447
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,343
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,124
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,005
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,978
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,577
| align=right | 6,244
|-
| align=center |35 || แจ้ซ้อน
| [[อำเภอเมืองปาน|เมืองปาน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,537
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,479
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,434
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,382
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,362
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,324
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,302
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,288
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,243
| align=right | 7,239
|-
| align=center |36 || หัวเวียง
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,459
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,639
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,613
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,585
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,650
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,731
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,049
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,982
| align=right | 11,341
|-
| align=center |37 || ปงเตา
| [[อำเภองาว|งาว]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,430
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,458
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,495
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,483
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,532
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,568
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,595
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,654
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,735
| align=right | 7,986
|-
| align=center |38 || สมัย
| [[อำเภอสบปราบ|สบปราบ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,403
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,397
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,428
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,427
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,463
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,468
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,506
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,573
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,579
| align=right | 7,580
|-
| align=center |39 || แม่สุก
| [[อำเภอแจ้ห่ม|แจ้ห่ม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,138
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,108
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,136
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,187
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,187
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,222
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,250
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,279
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,316
| align=right | 7,308
|-
| align=center |40 || เสริมขวา
| [[อำเภอเสริมงาม|เสริมงาม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,079
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,100
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,118
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,151
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,194
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,234
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,243
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,344
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,381
| align=right | 7,369
|-
| align=center |41 || วังเหนือ
| [[อำเภอวังเหนือ|วังเหนือ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,958
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,963
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,041
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,066
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,109
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,143
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,190
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,207
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,198
| align=right | 7,253
|-
| align=center |42 || วังพร้าว
| [[อำเภอเกาะคา|เกาะคา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,931
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,959
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,002
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,003
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,977
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,027
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,033
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,095
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,126
| align=right | 7,127
|-
| align=center |43 || ท่าผา
| [[อำเภอเกาะคา|เกาะคา]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,910
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,888
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,964
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,025
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,050
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,087
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,134
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,183
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,226
| align=right | 7,315
|-
| align=center |44 || บ้านโป่ง
| [[อำเภองาว|งาว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,839
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,819
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,862
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,910
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,930
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,879
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,891
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,918
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,944
| align=right | 6,983
|-
| align=center |45 || แม่พริก
| [[อำเภอแม่พริก|แม่พริก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,825
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,876
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,935
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,955
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,973
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,981
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,029
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,037
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,067
| align=right | 7,045
|-
| align=center |46 || แม่ทะ
| [[อำเภอแม่ทะ|แม่ทะ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,780
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,785
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,863
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,906
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,944
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,965
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,978
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,081
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,096
| align=right | 7,115
|-
| align=center |47 || บ้านเป้า
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,714
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,735
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,785
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,776
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,812
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,844
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,858
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,901
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,961
| align=right | 6,979
|-
| align=center |48 || แม่ถอด
| [[อำเภอเถิน|เถิน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,678
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,637
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,667
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,658
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,646
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,651
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,652
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,670
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,731
| align=right | 6,735
|-
| align=center |49 || บ้านแลง
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,654
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,693
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,720
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,767
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,797
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,827
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,844
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,908
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,987
| align=right | 6,993
|-
| align=center |50 || เถินบุรี
| [[อำเภอเถิน|เถิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,634
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,694
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,739
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,807
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,867
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,915
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,898
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,939
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,980
| align=right | 6,955
|-
| align=center |51 || หัวเสือ
| [[อำเภอแม่ทะ|แม่ทะ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,396
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,433
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,442
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,482
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,527
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,518
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,508
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,547
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,596
| align=right | 6,629
|-
| align=center |52 || บ้านร้อง
| [[อำเภองาว|งาว]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,382
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,442
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,470
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,472
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,509
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,558
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,557
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,591
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,602
| align=right | 6,623
|-
| align=center |53 || บ้านแหง
| [[อำเภองาว|งาว]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,300
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,335
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,382
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,437
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,487
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,513
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,503
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,514
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,510
| align=right | 6,543
|-
| align=center |54 || นาสัก
| [[อำเภอแม่เมาะ|แม่เมาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,268
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,260
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,261
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,215
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,196
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,189
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,164
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,187
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,203
| align=right | 6,166
|-
| align=center |55 || ป่าตัน
| [[อำเภอแม่ทะ|แม่ทะ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,103
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,142
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,171
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,227
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,275
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,354
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,385
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,445
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,518
| align=right | 6,565
|-
| align=center |56 || แม่วะ
| [[อำเภอเถิน|เถิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,684
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,737
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,738
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,760
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,780
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,805
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,843
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,890
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,936
| align=right | 5,945
|-
| align=center |57 || หลวงใต้
| [[อำเภองาว|งาว]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,675
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,724
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,769
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,771
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,788
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,811
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,823
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,882
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,908
| align=right | 5,959
|-
| align=center |58 || นาโป่ง
| [[อำเภอเถิน|เถิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,621
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,662
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,718
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,736
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,735
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,743
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,769
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,777
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,802
| align=right | 5,812
|-
| align=center |59 || บ้านค่า
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,573
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,600
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,643
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,660
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,676
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,721
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,699
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,732
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,807
| align=right | 5,849
|-
| align=center |60 || ทุ่งฮั้ว
| [[อำเภอวังเหนือ|วังเหนือ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,454
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,489
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,549
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,611
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,615
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,614
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,655
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,703
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,712
| align=right | 5,731
|-
| align=center |61 || จางเหนือ
| [[อำเภอแม่เมาะ|แม่เมาะ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,445
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,449
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,454
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,442
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,427
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,430
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,412
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,390
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,397
| align=right | 5,353
|-
| align=center |62 || ไหล่หิน
| [[อำเภอเกาะคา|เกาะคา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,421
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,432
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,473
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,473
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,479
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,494
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,472
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,514
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,573
| align=right | 5,590
|-
| align=center |63 || เมืองปาน
| [[อำเภอเมืองปาน|เมืองปาน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,336
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,336
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,379
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,373
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,412
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,439
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,475
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,534
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,547
| align=right | 5,546
|-
| align=center |64 || นิคมพัฒนา
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,265
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,233
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,255
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,190
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,160
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,104
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,081
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,053
| align=right | 5,061
|-
| align=center |65 || วังทอง
| [[อำเภอวังเหนือ|วังเหนือ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,205
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,198
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,206
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,231
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,270
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,233
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,237
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,244
| align=right | 5,245
|-
| align=center |66 || แม่มอก
| [[อำเภอเถิน|เถิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,192
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,217
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,241
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,247
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,254
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,229
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,246
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,258
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,280
| align=right | 5,263
|-
| align=center |67 || หนองหล่ม
| [[อำเภอห้างฉัตร|ห้างฉัตร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,189
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,183
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,165
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,125
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,122
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,140
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,122
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,127
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,145
| align=right | 5,163
|-
| align=center |68 || ใหม่พัฒนา
| [[อำเภอเกาะคา|เกาะคา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,126
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,187
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,198
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,214
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,237
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,246
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,258
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,273
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,305
| align=right | 5,339
|-
| align=center |69 || บ้านสา
| [[อำเภอแจ้ห่ม|แจ้ห่ม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,034
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,048
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,044
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,048
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,090
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,108
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,128
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,164
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,144
| align=right | 5,160
|-
| align=center |70 || วังซ้าย
| [[อำเภอวังเหนือ|วังเหนือ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,031
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,039
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,045
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,058
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,084
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,056
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,061
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,054
| align=right | 5,049
|-
| align=center |71 || บ้านดง
| [[อำเภอแม่เมาะ|แม่เมาะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,987
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,926
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,887
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,833
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,861
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,951
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,945
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,791
| align=right | 4,727
|-
| align=center |72 || แม่กัวะ
| [[อำเภอสบปราบ|สบปราบ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,943
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,935
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,981
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,991
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,978
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,988
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,007
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,041
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,042
| align=right | 5,077
|-
| align=center |73 || บ้านหวด
| [[อำเภองาว|งาว]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,926
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,917
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,940
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,917
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,907
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,901
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,879
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,867
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,814
| align=right | 4,822
|-
| align=center |74 || บุญนาคพัฒนา
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,895
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,943
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,960
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,008
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,044
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,055
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,062
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,114
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,138
| align=right | 5,165
|-
| align=center |75 || นาแก
| [[อำเภองาว|งาว]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,778
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,795
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,798
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,807
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,797
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,769
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,731
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,725
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,756
| align=right | 4,964
|-
| align=center |76 || นาแส่ง
| [[อำเภอเกาะคา|เกาะคา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,705
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,760
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,798
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,821
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,802
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,836
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,818
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,826
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,862
| align=right | 4,908
|-
| align=center |77 || สันดอนแก้ว
| [[อำเภอแม่ทะ|แม่ทะ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,695
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,702
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,740
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,756
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,773
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,804
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,829
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,841
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,870
| align=right | 4,893
|-
| align=center |78 || นายาง
| [[อำเภอสบปราบ|สบปราบ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,673
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,696
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,727
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,757
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,766
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,775
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,758
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,776
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,808
| align=right | 4,825
|-
| align=center |79 || ปงดอน
| [[อำเภอแจ้ห่ม|แจ้ห่ม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,665
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,694
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,751
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,813
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,842
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,871
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,910
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,942
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,969
| align=right | 5,027
|-
| align=center |80 || บ้านอ้อน
| [[อำเภองาว|งาว]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,618
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,648
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,712
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,700
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,697
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,717
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,739
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,765
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,775
| align=right | 4,828
|-
| align=center |81 || สวนดอก
| [[อำเภอเมืองลำปาง|เมืองลำปาง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,610
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,669
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,716
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,784
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,891
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,983
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,177
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,342
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,483
| align=right | 5,616
|-
| align=center |82 || แม่ปะ
| [[อำเภอเถิน|เถิน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,528
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,547
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,560
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,578
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,577
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,590
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,629
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,617
| align=right | 4,615
|-
| align=center |83 || แม่สัน
| [[อำเภอห้างฉัตร|ห้างฉัตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,492
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,504
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,536
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,573
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,601
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,593
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,601
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,596
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,590
| align=right | 4,614
|-
| align=center |84 || บ้านกิ่ว
| [[อำเภอแม่ทะ|แม่ทะ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,376
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,375
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,430
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,464
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,499
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,540
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,564
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,601
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,686
| align=right | 4,761
|-
| align=center |85 || หลวงเหนือ
| [[อำเภองาว|งาว]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,362
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,410
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,436
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,519
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,588
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,682
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,753
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,850
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,902
| align=right | 4,921
|-
| align=center |86 || แม่ตีบ
| [[อำเภองาว|งาว]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,352
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,361
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,400
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,399
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,370
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,332
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,346
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,329
| align=right | 4,343
|-
| align=center |87 || ดอนไฟ
| [[อำเภอแม่ทะ|แม่ทะ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,228
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,244
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,284
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,277
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,286
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,329
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,327
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,377
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,410
| align=right | 4,446
|-
| align=center |88 || วอแก้ว
| [[อำเภอห้างฉัตร|ห้างฉัตร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,173
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,199
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,219
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,235
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,233
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,250
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,269
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,319
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,332
| align=right | 4,364
|-
| align=center |89 || เกาะคา
| [[อำเภอเกาะคา|เกาะคา]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,141
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,183
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,195
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,193
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,194
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,204
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,187
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,248
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,272
| align=right | 4,307
|-
| align=center |90 || ทุ่งผึ้ง
| [[อำเภอแจ้ห่ม|แจ้ห่ม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,116
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,109
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,135
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,094
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,056
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,021
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,012
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,033
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,010
| align=right | 4,035
|-
| align=center |91 || วังทรายคำ
| [[อำเภอวังเหนือ|วังเหนือ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,110
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,132
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,158
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,156
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,171
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,189
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,178
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,234
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,240
| align=right | 4,229
|-
| align=center |92 || หัวเมือง
| [[อำเภอเมืองปาน|เมืองปาน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,099
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,094
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,072
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,060
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,074
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,072
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,052
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,072
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,046
| align=right | 4,025
|-
| align=center |93 || แม่ปุ
| [[อำเภอแม่พริก|แม่พริก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,998
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,055
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,073
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,072
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,122
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,167
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,230
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,248
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,270
| align=right | 4,316
|-
| align=center |94 || พระบาทวังตวง
| [[อำเภอแม่พริก|แม่พริก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,866
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,854
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,870
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,877
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,882
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,878
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,907
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,894
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,919
| align=right | 3,885
|-
| align=center |95 || วังเงิน
| [[อำเภอแม่ทะ|แม่ทะ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,626
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,654
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,668
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,694
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,714
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,748
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,766
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,832
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,879
| align=right | 3,910
|-
| align=center |96 || วังแก้ว
| [[อำเภอวังเหนือ|วังเหนือ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,379
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,423
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,439
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,450
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,439
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,426
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,434
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,444
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,482
| align=right | 3,486
|-
| align=center |97 || วังใต้
| [[อำเภอวังเหนือ|วังเหนือ]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,325
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,320
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,332
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,363
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,372
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,364
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,397
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,422
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,421
| align=right | 3,438
|-
| align=center |98 || เมืองมาย
| [[อำเภอแจ้ห่ม|แจ้ห่ม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,321
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,304
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,323
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,311
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,356
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,338
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,332
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,323
| align=right | 3,352
|-
| align=center |99 || บ้านบอม
| [[อำเภอแม่ทะ|แม่ทะ]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,670
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,696
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,693
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,692
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,703
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,701
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,713
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,729
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,738
| align=right | 2,770
|-
| align=center |100 || ผาปัง
| [[อำเภอแม่พริก|แม่พริก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,552
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,568
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,581
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,604
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,609
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,625
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,633
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,673
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,713
| align=right | 1,903
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 746,547 ||align=right style="background:#cccccc;" | 748,850 || align=right style="background:#cccccc;" | 752,356 || align=right style="background:#cccccc;" | 753,013 || align=right style="background:#cccccc;" | 754,862 || align=right style="background:#cccccc;" | 756,811 || align=right style="background:#cccccc;" | 757,534 || align=right style="background:#cccccc;" | 761,949 || align=right style="background:#cccccc;" | 764,498 || align=center style="background:#cccccc;" | 767,615 ||
|}
 
2,747

การแก้ไข