ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความหนาแน่น"

ือ ้่
(ด้ึ)
(ือ ้่)
 
: ''m'' คือมวลรวมของวัตถุ (หน่วย กิโลกรัม)
 
ให้การคูนปกติไม่รุ้เหมือนกีทสา้เดเดเดเดีรด้ารา้อ1213-301780*02.1787230.
 
05679600+7890+/30410457/+045+10052*-0009+
 
: ''V'' คือปริมาตรรวมของวัตถุ (หน่วย ลูกบาศก์เมตร)
ผู้ใช้นิรนาม