ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อสถาบันการศึกษาของทหารและตำรวจในประเทศไทย"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
| กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
|
|ปริญญาตรี
|
| - สำเร็จการศึกาษาจากโรงเรียนเสนาธิการ
|
- หรือสำเร็จจากโรงเรียนนายทหารอาวุโส
 
- ชั้นยศ นาวาเอก (น.๔)
|-
| โรงเรียนพันจ่า
5

การแก้ไข