ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

| คำขวัญ = ผู้นำทางปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชาติ
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
| chairman = นายชันพร รัตนนาคะ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/110/21.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (นายชัยพร รัตนนาคะ)]</ref>
| อธิการบดี = ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร
| anthem = มาร์ชราชภัฏอุดรธานี
| valign="top" |24 มิถุนายน 2558 - 27 ตุลาคม 2560 (วาระที่ 3)<ref>http://www.udru.ac.th/udrucouncil/images/document/7_6.pdf</ref>
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |8. นายชัยพร รัตนนาคะ
| valign="top" style="background: #FFFACD " |นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
| valign="top" style="background: #FFFACD " | 10 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
ผู้ใช้นิรนาม