ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จังหวัดนครพนม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[เทศบาลตำบลโพนสวรรค์]]
{{col-end}}
 
=== รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร===
: {{legend2|#cfc;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''เพิ่มขึ้น'''เมื่อเทียบกับปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
: {{legend2|#f96;|หมายถึงจำนวนประชากรได้'''ลดลง'''เมื่อเทียบบปีก่อน|border=1px solid #AAAAAA}}
 
{|class="wikitable sortable collapsible collapsed" style="line-height:125%"
|-
! colspan="17"| รายชื่อตำบลเรียงตามจำนวนประชากร<small> (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี) </small> ข้อมูลจาก [[กรมการปกครอง]] [[กระทรวงมหาดไทย]]
|-
! อันดับ<br /> (ปีล่าสุด) !! ตำบลใน[[นครพนม]]
 
! สังกัดอำเภอใน[[นครพนม]]
 
! พ.ศ. 2560<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2559<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_59.pdf] 2560. สืบค้น 1 มีนาคม 2560.</ref>
 
! พ.ศ. 2558<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_58.pdf] 2559. สืบค้น 10 กุมภาพันธ์ 2559.</ref>
 
! พ.ศ. 2557<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf http://stat.bora.dopa.go.th/stat/pk/pk_57.pdf] 2558. สืบค้น 1 มีนาคม 2558.</ref>
 
! พ.ศ. 2556<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/041/18.PDF ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเนกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖], เล่ม ๑๓๑, ตอน ๔๑ ง , ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗, หน้า ๑</ref>
 
! พ.ศ. 2555<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat55.html] 2555. สืบค้น 3 เมษายน 2556.</ref>
 
! พ.ศ. 2554<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat54.html] 2555. สืบค้น 6 เมษายน 2555.</ref>
 
! พ.ศ. 2553<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html http://stat.dopa.go.th/stat/y_stat53.html] 2553. สืบค้น 30 มกราคม 2554.</ref>
 
! พ.ศ. 2552<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552."[http://web.archive.org/web/20100430192118/http://203.113.86.149/stat/y_stat.html 203.113.86.149/stat/y_stat.html]สืบค้น 30 มีนาคม 2553</ref>
 
! พ.ศ. 2551<ref>กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html] 2552. สืบค้น 30 มกราคม 2552.</ref>
 
|-
| align=center |1 || บ้านผึ้ง
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,680
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,634
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,524
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,389
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,242
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,140
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,139
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,976
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,872
| align=right | 15,787
|-
| align=center |2 || หนองญาติ
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,327
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,220
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,107
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,932
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,752
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,633
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,497
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,456
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,314
| align=right | 14,372
|-
| align=center |3 || ในเมือง
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,415
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,579
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,732
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,813
| style="background-color:#f96;" align="right"| 14,951
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,229
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,472
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,800
| style="background-color:#f96;" align="right"| 15,943
| align=right | 16,771
|-
| align=center |4 || นาหว้า
| [[อำเภอนาหว้า|นาหว้า]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,947
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,958
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,909
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,896
| style="background-color:#f96;" align="right"| 13,852
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,857
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,786
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,757
| align=right | 13,673
|-
| align=center |5 || บ้านค้อ
| [[อำเภอโพนสวรรค์|โพนสวรรค์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,061
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,026
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,948
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,918
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,761
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,647
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,525
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,467
| align=right | 12,401
|-
| align=center |6 || คำเตย
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,471
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,447
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,392
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,341
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,323
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,316
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,296
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,232
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,190
| align=right | 12,135
|-
| align=center |7 || น้ำก่ำ
| [[อำเภอธาตุพนม|ธาตุพนม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,378
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,382
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,326
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,295
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,236
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,163
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,220
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,201
| align=right | 12,160
|-
| align=center |8 || บ้านเอื้อง
| [[อำเภอศรีสงคราม|ศรีสงคราม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,302
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,226
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,128
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,070
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,850
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,805
| align=right | 10,775
|-
| align=center |9 || ปลาปาก
| [[อำเภอปลาปาก|ปลาปาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,979
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,927
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,877
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,840
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,656
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,592
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,578
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,511
| align=right | 10,394
|-
| align=center |10 || ธาตุพนม
| [[อำเภอธาตุพนม|ธาตุพนม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,718
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,819
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,879
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,913
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,908
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,899
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,898
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,934
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,899
| align=right | 11,238
|-
| align=center |11 || โพนสวรรค์
| [[อำเภอโพนสวรรค์|โพนสวรรค์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,373
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,423
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,401
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,404
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,377
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,319
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,268
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,197
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,150
| align=right | 10,076
|-
| align=center |12 || เหล่าพัฒนา
| [[อำเภอนาหว้า|นาหว้า]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,265
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,249
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,167
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,126
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,108
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,069
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,997
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,964
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,884
| align=right | 9,800
|-
| align=center |13 || อาจสามารถ
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,230
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,175
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,154
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,124
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,032
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,977
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,929
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,894
| align=right | 9,771
|-
| align=center |14 || นางัว
| [[อำเภอนาหว้า|นาหว้า]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,155
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,119
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,077
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,022
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,969
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,895
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,862
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,806
| align=right | 9,736
|-
| align=center |15 || นาคำ
| [[อำเภอศรีสงคราม|ศรีสงคราม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,015
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,009
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,975
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,927
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,901
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,804
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,734
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,615
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,515
| align=right | 9,524
|-
| align=center |16 || หนองแวง
| [[อำเภอบ้านแพง|บ้านแพง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,802
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,749
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,705
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,604
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,519
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,457
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,408
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,346
| align=right | 9,300
|-
| align=center |17 || นาขมิ้น
| [[อำเภอโพนสวรรค์|โพนสวรรค์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,512
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,489
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,464
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,412
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,344
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,294
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,191
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,103
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,031
| align=right | 8,993
|-
| align=center |18 || ศรีสงคราม
| [[อำเภอศรีสงคราม|ศรีสงคราม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,328
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,371
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,368
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,394
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,333
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,265
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,167
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,036
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,863
| align=right | 8,727
|-
| align=center |19 || บ้านแพง
| [[อำเภอบ้านแพง|บ้านแพง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,303
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,316
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,341
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,295
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,289
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,217
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,166
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,244
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,245
| align=right | 9,239
|-
| align=center |20 || นาทม
| [[อำเภอนาทม|นาทม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,213
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,163
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,091
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,997
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,908
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,801
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,661
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,574
| align=right | 8,567
|-
| align=center |21 || กุตาไก้
| [[อำเภอปลาปาก|ปลาปาก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 9,100
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,122
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,120
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,083
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,071
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,029
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,988
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,889
| align=right | 8,869
|-
| align=center |22 || นางาม
| [[อำเภอเรณูนคร|เรณูนคร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,984
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,989
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,917
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,861
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,785
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,733
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,743
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,693
| align=right | 8,612
|-
| align=center |23 || ท่าค้อ
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,981
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,943
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,947
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,939
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,904
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,877
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,813
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,793
| align=right | 8,813
|-
| align=center |24 || ท่าจำปา
| [[อำเภอท่าอุเทน|ท่าอุเทน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,924
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,942
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,900
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,844
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,794
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,762
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,729
| align=right | 8,694
|-
| align=center |25 || นาแก
| [[อำเภอนาแก|นาแก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,921
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,876
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,864
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,842
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,827
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,840
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,815
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,879
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,929
| align=right | 8,892
|-
| align=center |26 || ขามเฒ่า
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,870
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,878
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,839
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,777
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,744
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,710
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,709
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,732
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,750
| align=right | 8,721
|-
| align=center |27 || วังตามัว
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,832
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,775
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,754
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,704
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,615
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,556
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,462
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,411
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,333
| align=right | 8,302
|-
| align=center |28 || รามราช
| [[อำเภอท่าอุเทน|ท่าอุเทน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,810
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,798
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,772
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,735
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,700
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,665
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,616
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,538
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,429
| align=right | 8,371
|-
| align=center |29 || นาถ่อน
| [[อำเภอธาตุพนม|ธาตุพนม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,659
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,661
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,667
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,695
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,696
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,704
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,734
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,773
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,726
| align=right | 8,729
|-
| align=center |30 || สามผง
| [[อำเภอศรีสงคราม|ศรีสงคราม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,579
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,570
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,540
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,497
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,443
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,391
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,394
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,398
| align=right | 8,339
|-
| align=center |31|| บ้านกลาง
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,558
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,575
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,594
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,580
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,585
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,587
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,573
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,570
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,526
| align=right | 8,554
|-
| align=center |32 || นาทม
| [[อำเภอนาทม|นาทม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,492
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,488
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,480
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,495
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,455
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,392
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,382
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,386
| align=right | 8,353
|-
| align=center |33 || ไชยบุรี
| [[อำเภอท่าอุเทน|ท่าอุเทน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,462
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,446
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,460
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,477
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,435
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,447
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,417
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,423
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,457
| align=right | 8,456
|-
| align=center |34 || กุรุคุ
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,137
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,853
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,002
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,065
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,056
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,035
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,021
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,839
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,937
| align=right | 7,938
|-
| align=center |35 || ก้านเหลือง
| [[อำเภอนาแก|นาแก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,033
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,070
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,106
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,101
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,065
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,000
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,955
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,956
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,934
| align=right | 7,883
|-
| align=center |36 || เรณู
| [[อำเภอเรณูนคร|เรณูนคร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,947
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,991
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,035
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,980
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,947
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,927
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,910
| style="background-color:#f96;" align="right"| 8,021
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,038
| align=right | 8,017
|-
| align=center |37 || หนองฮี
| [[อำเภอปลาปาก|ปลาปาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,847
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,842
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,799
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,748
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,730
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,664
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,624
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,599
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,584
| align=right | 7,538
|-
| align=center |38 || โพนจาน
| [[อำเภอโพนสวรรค์|โพนสวรรค์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,792
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,785
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,817
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,811
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,783
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,721
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,638
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,629
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,586
| align=right | 7,525
|-
| align=center |39 || นาราชควาย
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,637
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,578
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,553
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,535
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,511
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,466
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,389
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,354
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,316
| align=right | 7,277
|-
| align=center |40 || โนนตาล
| [[อำเภอท่าอุเทน|ท่าอุเทน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,532
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,474
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,506
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,458
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,390
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,376
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,351
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,353
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,299
| align=right | 7,278
|-
| align=center |41 || พระกลางทุ่ง
| [[อำเภอธาตุพนม|ธาตุพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,528
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,476
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,446
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,396
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,443
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,473
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,464
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,509
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,537
| align=right | 7,598
|-
| align=center |42 || พระซอง
| [[อำเภอนาแก|นาแก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,404
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,432
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,382
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,379
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,345
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,315
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,336
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,383
| align=right | 7,364
|-
| align=center |43 || นาเดื่อ
| [[อำเภอศรีสงคราม|ศรีสงคราม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,339
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,300
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,259
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,216
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,176
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,117
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,031
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,018
| align=right | 6,936
|-
| align=center |44 || หนองสังข์
| [[อำเภอนาแก|นาแก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,341
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,363
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,333
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,354
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,316
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,307
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,266
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,256
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,227
| align=right | 7,174
|-
| align=center |45 || โคกหินแฮ่
| [[อำเภอเรณูนคร|เรณูนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,197
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,175
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,173
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,075
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,059
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,045
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,997
| align=right | 6,969
|-
| align=center |46 || บ้านข่า
| [[อำเภอศรีสงคราม|ศรีสงคราม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,114
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,103
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,088
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,048
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,045
| style="background-color:#f96;" align="right"| 7,001
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,018
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,017
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,990
| align=right | 6,966
|-
| align=center |47 || พุ่มแก
| [[อำเภอนาแก|นาแก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,985
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,972
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,958
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,920
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,879
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,873
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,829
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,779
| align=right | 6,775
|-
| align=center |48 || ฝั่งแดง
| [[อำเภอธาตุพนม|ธาตุพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,919
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,914
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,913
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,927
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,945
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,938
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,956
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,971
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,975
| align=right | 6,963
|-
| align=center |49 || โพธิ์ตาก
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,880
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,771
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,716
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,689
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,653
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,628
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,584
| align=right | 6,581
|-
| align=center |50 || ดอนนางหงส์
| [[อำเภอธาตุพนม|ธาตุพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,692
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,685
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,689
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,721
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,735
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,766
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,759
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,803
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,830
| align=right | 6,837
|-
| align=center |51 || บ้านแก้ง
| [[อำเภอนาแก|นาแก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,686
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,662
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,649
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,625
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,603
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,547
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,501
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,488
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,474
| align=right | 6,428
|-
| align=center |52 || บ้านเสียว
| [[อำเภอนาหว้า|นาหว้า]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,613
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,566
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,572
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,549
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,523
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,500
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,462
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,464
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,421
| align=right | 6,441
|-
| align=center |53 || นามะเขือ
| [[อำเภอปลาปาก|ปลาปาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,587
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,510
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,451
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,394
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,362
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,315
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,116
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,123
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,079
| align=right | 6,052
|-
| align=center |54 || ดงขวาง
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,530
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,548
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,550
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,515
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,503
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,504
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,504
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,514
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,512
| align=right | 6,500
|-
| align=center |55 || นาคู่
| [[อำเภอนาแก|นาแก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,386
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,388
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,353
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,321
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,289
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,235
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,245
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,224
| align=right | 6,207
|-
| align=center |56 || หนองบ่อ
| [[อำเภอนาแก|นาแก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,360
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,337
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,314
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,297
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,307
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,319
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,351
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,341
| align=right | 6,308
|-
| align=center |57 || เวินพระบาท
| [[อำเภอท่าอุเทน|ท่าอุเทน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,226
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,166
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,130
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,078
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,018
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,992
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,005
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,975
| align=right | 5,980
|-
| align=center |58 || พิมาน
| [[อำเภอนาแก|นาแก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,247
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,257
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,252
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,249
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,220
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,209
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,199
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,175
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,170
| align=right | 6,150
|-
| align=center |59 || โพนบก
| [[อำเภอโพนสวรรค์|โพนสวรรค์]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,135
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,149
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,177
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,187
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,144
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,097
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,072
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,065
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,971
| align=right | 5,907
|-
| align=center |60 || นาทราย
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 6,081
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,092
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,839
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,809
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,766
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,735
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,685
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,708
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,711
| align=right | 5,784
|-
| align=center |61 || มหาชัย
| [[อำเภอปลาปาก|ปลาปาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,069
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,042
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 6,014
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,968
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,931
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,903
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,847
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,836
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,787
| align=right | 5,747
|-
| align=center |62 || ท่าเรือ
| [[อำเภอนาหว้า|นาหว้า]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,981
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,950
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,872
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,870
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,808
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,778
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,738
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,705
| align=right | 5,640
|-
| align=center |63 || นาหัวบ่อ
| [[อำเภอโพนสวรรค์|โพนสวรรค์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,976
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,976
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,934
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,890
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,833
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,828
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,725
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,669
| align=right | 5,592
|-
| align=center |64 || โพนสว่าง
| [[อำเภอศรีสงคราม|ศรีสงคราม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,909
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,893
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,893
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,889
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,908
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,849
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,803
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,819
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,765
| align=right | 5,719
|-
| align=center |65 || อุ่มเหม้า
| [[อำเภอธาตุพนม|ธาตุพนม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,899
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,872
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,864
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,798
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,728
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,639
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,580
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,515
| align=right | 5,463
|-
| align=center |66 || โพนทอง
| [[อำเภอเรณูนคร|เรณูนคร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,801
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,828
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,866
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,912
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,903
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,906
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,966
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,871
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,870
| align=right | 5,829
|-
| align=center |67 || นาหนาด
| [[อำเภอธาตุพนม|ธาตุพนม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,646
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,651
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,646
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,590
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,591
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,564
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,550
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,535
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,547
| align=right | 5,515
|-
| align=center |68 || โพนทอง
| [[อำเภอบ้านแพง|บ้านแพง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,631
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,604
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,567
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,509
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,473
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,424
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,338
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,305
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,259
| align=right | 5,197
|-
| align=center |69 || ดอนเตย
| [[อำเภอ|นาทม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,630
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,588
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,555
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,554
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,540
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,508
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,478
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,475
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,415
| align=right | 5,410
|-
| align=center |70 || ธาตุพนมเหนือ
| [[อำเภอธาตุพนม|ธาตุพนม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,565
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,533
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,551
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,586
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,581
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,573
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,580
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,627
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,586
| align=right | 5,663
|-
| align=center |71 || โคกสูง
| [[อำเภอปลาปาก|ปลาปาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,531
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,531
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,499
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,482
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,459
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,433
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,431
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,401
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,385
| align=right | 5,354
|-
| align=center |72 || พนอม
| [[อำเภอท่าอุเทน|ท่าอุเทน]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,288
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,296
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,293
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,298
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,269
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,280
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,198
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,132
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,145
| align=right | 5,170
|-
| align=center |73 || นางัว
| [[อำเภอบ้านแพง|บ้านแพง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,284
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,281
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,288
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,265
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,245
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,186
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,170
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,141
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,139
| align=right | 5,096
|-
| align=center |74 || หาดแพง
| [[อำเภอศรีสงคราม|ศรีสงคราม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,145
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,106
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,096
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,085
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,070
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,090
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,094
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,095
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,021
| align=right | 5,001
|-
| align=center |75 || พะทาย
| [[อำเภอท่าอุเทน|ท่าอุเทน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,036
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,015
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,960
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,938
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,863
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,800
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,751
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,734
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,700
| align=right | 4,679
|-
| align=center |76 || ยอดชาด
| [[อำเภอวังยาง|วังยาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,021
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,012
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,023
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,016
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,999
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,990
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,992
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,007
| align=right | 4,968
|-
| align=center |77 || เรณูใต้
| [[อำเภอเรณูนคร|เรณูนคร]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,990
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,039
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,044
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,103
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,148
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,174
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,104
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,024
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,995
| align=right | 4,991
|-
| align=center |78 || วังยาง
| [[อำเภอวังยาง|วังยาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,967
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,944
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,887
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,869
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,846
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,823
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,781
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,754
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,724
| align=right | 4,729
|-
| align=center |79 || ท่าบ่อสงคราม
| [[อำเภอศรีสงคราม|ศรีสงคราม]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,961
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,955
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,999
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,966
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,976
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,959
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,944
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,931
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,912
| align=right | 4,884
|-
| align=center |80 || ท่าอุเทน
| [[อำเภอท่าอุเทน|ท่าอุเทน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,925
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,902
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,923
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,932
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,934
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,973
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,970
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,021
| style="background-color:#f96;" align="right"| 5,019
| align=right | 5,132
|-
| align=center |81 || โพนแพง
| [[อำเภอธาตุพนม|ธาตุพนม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,909
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,911
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,923
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,916
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,915
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,944
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,928
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,896
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,867
| align=right | 4,862
|-
| align=center |82 || นาใน
| [[อำเภอโพนสวรรค์|โพนสวรรค์]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,839
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,824
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,780
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,728
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,701
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,658
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,593
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,547
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,489
| align=right | 4,457
|-
| align=center |83 || คำพี้
| [[อำเภอนาแก|นาแก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,800
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,782
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,790
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,761
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,765
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,752
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,725
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,765
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,763
| align=right | 4,738
|-
| align=center |84 || โคกสว่าง
| [[อำเภอปลาปาก|ปลาปาก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,769
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,784
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,767
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,764
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,729
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,714
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,719
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,713
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,691
| align=right | 4,686
|-
| align=center |85 || นาคูณใหญ่
| [[อำเภอนาหว้า|นาหว้า]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,752
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,749
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,750
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,758
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,736
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,704
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,643
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,642
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,616
| align=right | 4,621
|-
| align=center |86 || หนองแสง
| [[อำเภอเมืองนครพนม|เมืองนครพนม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,590
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,599
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,648
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,707
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,736
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,720
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,695
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,732
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,715
| align=right | 4,691
|-
| align=center |87 || กุดฉิม
| [[อำเภอธาตุพนม|ธาตุพนม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,443
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,446
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,434
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,447
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,474
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,467
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,463
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,434
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,442
| align=right | 4,448
|-
| align=center |88 || หนองเทา
| [[อำเภอท่าอุเทน|ท่าอุเทน]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,424
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,397
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,369
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,348
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,281
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,267
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,254
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,223
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,171
| align=right | 4,166
|-
| align=center |89 || หนองย่างชิ้น
| [[อำเภอเรณูนคร|เรณูนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,323
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,307
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,313
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,320
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,370
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,410
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,328
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,335
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,330
| align=right | 4,305
|-
| align=center |90 || นาเลียง
| [[อำเภอนาแก|นาแก]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,074
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,101
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,095
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,097
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,059
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,027
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,034
| style="background-color:#f96;" align="right"| 4,027
| align=right | 4,031
|-
| align=center |91 || นาขาม
| [[อำเภอเรณูนคร|เรณูนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,956
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,936
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,916
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,926
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,913
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,909
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,873
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,854
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,851
| align=right | 3,834
|-
| align=center |92 || แสนพัน
| [[อำเภอธาตุพนม|ธาตุพนม]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,917
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,931
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,951
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,962
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,955
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,978
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,954
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,975
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,979
| align=right | 4,002
|-
| align=center |93 || สีชมพู
| [[อำเภอนาแก|นาแก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,719
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,705
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,696
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,680
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,649
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,634
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,615
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,657
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,653
| align=right | 3,629
|-
| align=center |94 || หนองเทาใหญ่
| [[อำเภอปลาปาก|ปลาปาก]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,300
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,285
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,255
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,220
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,189
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,178
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,146
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,115
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,103
| align=right | 3,088
|-
| align=center |95 || โคกสี
| [[อำเภอวังยาง|วังยาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,279
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,268
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,262
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,262
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,244
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,198
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,187
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,175
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,160
| align=right | 3,097
|-
| align=center |96 || ไผ่ล้อม
| [[อำเภอบ้านแพง|บ้านแพง]]
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,272
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,284
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,294
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,282
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,301
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,287
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,236
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,228
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,212
| align=right | 3,183
|-
| align=center |97 || ท่าลาด
| [[อำเภอเรณูนคร|เรณูนคร]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,076
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,071
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,067
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,072
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,049
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,053
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,053
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,019
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,007
| align=right | 3,013
|-
| align=center |98 || นาเข
| [[อำเภอบ้านแพง|บ้านแพง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,263
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,259
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,262
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,238
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,237
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,240
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,237
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,218
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,234
| align=right | 2,217
|-
| align=center |99 || หนองโพธิ์
| [[อำเภอวังยาง|วังยาง]]
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,165
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,137
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,111
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,082
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,073
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,051
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,040
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,028
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,018
| align=right | 1,997
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 718,028 ||align=right style="background:#cccccc;" | 716,873 || align=right style="background:#cccccc;" | 715,399 || align=right style="background:#cccccc;" | 713,341 || align=right style="background:#cccccc;" | 710,860 || align=right style="background:#cccccc;" | 708,350 || align=right style="background:#cccccc;" | 704,768 || align=right style="background:#cccccc;" | 703,392 || align=right style="background:#cccccc;" | 700,690 || align=right style="background:#cccccc;" | 699,364 ||
|}
 
== การศึกษา ==
137,539

การแก้ไข