ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนเวียงคำวิทยาคาร"

ทำเนียบผู้บริหาร
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ทำเนียบผู้บริหาร)
*ปี 2548 - 2555 ผศ.ดร.สุรศักดิ์ รักขพันธ์ ณ หนองคาย ผู้อำนวยการ
*ปี 2555 - 2558 นายลำเพย พิเคราะห์แนะ ผู้อำนวยการ
*ปี 2558 - ปัจจุบัน2561 นายไพศาล พิลารักษ์ ผู้อำนวยการ
*ปี 2561 - ปัจจุบัน นางสาวชมพูนุท โพธิ์สว่าง ผู้อำนวยการ
==แหล่งข้อมูล==
19

การแก้ไข