ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| คำขวัญ = ผู้นำทางปัญญา พัฒนาคน พัฒนาชาติ
| ประเภท = [[สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ]]
| chairman = ชันพร รัตนนาคะ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/110/21.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี (นายชัยพร รัตนนาคะ)]</ref>
| chairman = ว่าง (อยู่ระหว่างนำความกราบบังคมทูลเพื่อพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง)
| อธิการบดี = ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จรูญ ถาวรจักร
| anthem = มาร์ชราชภัฏอุดรธานี
 
นอกจากนี้  ยังมีโครงการจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Parks) เพื่อเป็นแหล่งความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข การแพทย์และพยาบาล การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ศูนย์ศึกษาพันธุ์ไม้พื้นเมือง และอาคารโรงพยาบาล เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของนักศึกษา และให้บริการท้องถิ่นชุมชนในอนาคต
 
 
 
== สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย ==
*[[คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|คณะเทคโนโลยี]]
*[[บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี|บัณฑิตวิทยาลัย]]
 
 
 
{{กลาง}}
'''โครงการจัดตั้งเป็นคณะในพื้นทีใหม่'''
|-
|}
 
 
=== ครุยวิทยฐานะ ===
| valign="top" |24 มิถุนายน 2558 - 27 ตุลาคม 2560 (วาระที่ 3)<ref>http://www.udru.ac.th/udrucouncil/images/document/7_6.pdf</ref>
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |8. (ว่าง)ชัยพร รัตนนาคะ
| valign="top" style="background: #FFFACD " |นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
| valign="top" style="background: #FFFACD " | 10 พฤษภาคม 2561 - ปัจจุบัน
|}