ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กล่องข้อมูล กฎหมาย
| ชื่อย่อ = พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560
| ภาพ = Seal of the Royal Command of Thailand (before the King's Coronation).svg
| ขนาดภาพ = 150px
| บรรยายภาพ =
| ชื่อเต็ม =
| ชื่อสำหรับอ้าง =
| ผู้ตรา = [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]
| วันตรา = 3 สิงหาคม 2560 <br><small>(เห็นชอบตามมาตรา 267 วรรคห้าของรธน.)</small>
| วันตรา =
| ผู้อนุมัติ =
| วันอนุมัติ =
| ผู้ลงนาม = [[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]]
| วันลงนาม = 30 กันยายน 2560
| ผู้ลงนามรับรอง = พลเอก [[ประยุทธ์ จันทร์โอชา]] <br><small>([[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]])
| วันลงนามรับรอง = 30 กันยายน 2560
| วันประกาศ = 7 ตุลาคม 2560
| วันเริ่มใช้ = 8 ตุลาคม 2560
| ท้องที่ใช้ = {{flagicon|Thailand}} ทั่ว[[ประเทศไทย]]
| ผู้รักษาการ =
| ชื่อร่าง = ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ<br>ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ....
| ชื่อร่าง =
| ชื่อร่างสำหรับอ้าง =
| วันเผยแพร่ =
| ผู้เสนอ = คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
| สมุดปกขาว =
| ผู้ยกร่าง =
| วาระที่หนึ่งสภาล่าง = 21 เมษายน 2560
| วาระที่สองสภาล่าง =
| วาระที่สามสภาล่าง =
| วาระที่สองสภาสูง =
| วาระที่สามสภาสูง =
| วาระที่หนึ่งสภานิติฯ = 21 เมษายน 2560
| วาระที่สองสภานิติฯ = 15 มิถุนายน 2560
| วาระที่สามสภานิติฯ = 15 มิถุนายน 2560
| การแก้ไขเพิ่มเติม = คำสั่งหัวหน้า[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] ที่ 53/2560<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/317/7.PDF คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ู๕๓/๒๕๖๑ เรื่อง การดําเนินการตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๑๗ ง หน้า ๗-๑๒ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐</ref>
| การแก้ไขเพิ่มเติม =
| การยกเลิก =
| กฎหมายที่เกี่ยวข้อง =
| ภาพรวม =
| คำสำคัญ = วิธีการจัดตั้งและการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง
| เว็บไซต์ = [http://m.senate.go.th/eppo/3_60.pdf สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]
}}
'''พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560''' เป็น[[กฎหมายไทย]] ประเภท[[พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (ประเทศไทย)|พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ]] ซึ่ง[[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]เป็นผู้ตราขึ้น โดย[[สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร]] [[พระมหากษัตริย์ไทย|พระมหากษัตริย์]] ทรงลงพระปรมาภิไธยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2560 และประกาศลงใน[[ราชกิจจานุเบกษา]]เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2560 และมีผลใช้บังคับในวันถัดมา
 
== การร่าง ==
1,021

การแก้ไข