เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมเพื่อนร่วมรุ่นที่สวนกุหลาบ
 
=== การศึกษา ===
นายเนวินจบชั้น ป.7 จาก[[โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม]] และไปศึกษาระดับมัธยมศึกษาจนจบ ม.ศ. 5 จาก[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย]]รุ่นเดียวกับนาย[[วัฒนา เมืองสุข]] และ[[สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล]] เคยศึกษานิติศาสตร์ที่[[มหาวิทยาลัยรามคำแหง]] แต่ต้องออกกลางคันเพื่อไปดูแลกิจการทางบ้าน
 
ต่อมาได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา สาขาวิชาพัฒนาชุมชนภาคพิเศษ สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์ เมื่อ ปี พ.ศ. 2530 และต่อมาสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์บัณฑิต จาก[[มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช]] นอกจากนี้ยังได้รับมอบปริญญากิตติมศักดิ์ด้านบริหารรัฐกิจ จาก มหาวิทยาลัยแปซิฟิกเวสเทิร์น รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา
11

การแก้ไข