ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การวิจัยขั้นปฐมภูมิ"

'''การวิจัยขั้นปฐมภูมิ''' ({{lang-en|primary research}}) คือชนิดของ[[การวิจัย]]ที่ออกไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองไม่ว่าจะทำ[[แบบสำรวจ]] [[การสัมภาษณ์]] [[แบบสอบถาม]] หรือ[[การสังเกตการณ์]] โดยผู้ทำวิจัยที่ดีจะมีการผสมผสานระหว่างการวิจัยขั้นปฐมภูมิและ[[การวิจัยขั้นทุติยภูมิ]]เข้าด้วยกันได้อย่างดี การวิจัยขั้นปฐมภูมิเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการทำวิจัย ซึ่งมีการใช้กันในหลายสาขาวิชา ไม่ว่า ทางด้านธุรกิจ ด้านวิชาการ หรืองานส่วนตัว
 
*== อ้บาลาบาลาบาลาบาลบาบาลบาบาบาบหาเ[http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/559/1/ What is Primary Research and How do I get Started?] ==
== อ้างอิง ==
* [http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/559/1/ What is Primary Research and How do I get Started?]
 
== ดูเพิ่ม บาลาบาลาบาลาเบเลเบเลเบเล ==
* [[การวิจัยขั้นทุติยภูมิ]]
ผู้ใช้นิรนาม