ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)"

::12.4. นายน้อยอโศก ณ นคร
::12.5. นายโยธิน ณ นคร
13.คุณหญิงประจวบ สุขุม (2453-2540:87 ปี) สมรสกับ พลเอก พลเรือเอก [[เจ้าพระยารามราฆพ (ม.ล.เฟื้อ พึ่งบุญ)]]
::13.1. นางรุจิรา อมาตยกุล
::13.2. นายมานน พึ่งบุญ ณ อยุธยา
46

การแก้ไข