ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบอบเก่า"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 5826805 โดย OctraBotด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: การแก้ไขแบบเห็นภาพ แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 5826805 โดย OctraBotด้วยสจห.)
ป้ายระบุ: ทำกลับ
'''ระบอบเก่า'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''ราชวงศ์แห่งมหาอำนาจยุโรปในคริสต์ศตวรรษที่ 19 : กษัตริย์และสมเด็จพระราชินีนาถ'', 2555, หน้า 177</ref> หรือ '''อองเซียงเรฌีม''' ({{lang-fr|Ancien Régime}}) โดยทั่วไปหมายถึงระบบแบบ[[ราชาธิปไตย]] [[อภิชนาธิปไตย]] สังคม และการเมืองที่ใช้ในฝรั่งเศสภายใต้[[ราชวงศ์วาลัว]]และ[[ราชวงศ์บูร์บง]]ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึง 18
 
โครงสร้างทางการบริหารและทางการสังคมของระบอบเก่าเป็นผลมาจากระบบการบริหารของสถาบันพระมหากษัตริย์ฝรั่งเศสใน[[สมัยกลาง]]ที่สิ้นสุดใน[[การปฏิวัติฝรั่งเศส]]เมื่อ [[ค.ศ. 1789]] ระบอบเก่าของประเทศอื่น ๆ ในยุโรปก็มีประวัติความเป็นมาคล้ายคลึงกัน แต่มีผลบั้นปลายที่แตกต่างกันบางประเทศก็สิ้นสุดลงด้วยระบบ[[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]] บางประเทศก็แตกแยกออกไปจากสงครามและการปฏิวัติ
 
อำนาจระบอบเก่าอยู่บนพื้นฐานสามประการ ได้แก่ [[พระมหากษัตริย์]] [[นักบวช]] และ[[ชนชั้นขุนนาง]] [[ฐานันดรแห่งราชอาณาจักร]] (Estates of the realm) ก็แบ่งออกเป็นสามเช่นกัน คือ ฐานันดรที่หนึ่ง (First Estate) คือนักบวชโรมันคาทอลิก, ฐานันดรที่สอง (Second Estate) คือชนชั้นขุนนาง และ ฐานันดรที่สาม (Third Estate) คือ[[สามัญชน]]