ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เสงี่ยม จนฺทสิริ)"

→‎สมณศักดิ์: เป็นพระครูปลัดขวา
(→‎สมณศักดิ์: เป็นพระครูปลัดขวา)
== สมณศักดิ์ ==
* พ.ศ. 2482 เป็น''พระครูจุลคณานุศาสน์ วิจารโณภาสภาคยคุณ สุนทรสังฆานุคุตติ วิสุทธิสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต'' พระครูปลัดซ้าย ฐานานุกรมในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
* พ.ศ. 2483 เป็น''พระครูมหาคณานุสิชฌน์ สังฆอิศริยาลังการ วิจารณโกศล วิมลสังฆนายก ปิฎกธรรมรักขิต'' พระครูปลัดซ้ายขวา ฐานานุกรมในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)
* 1 มีนาคม พ.ศ. 2489 เลื่อนเป็น[[พระราชาคณะ]]ชั้นสามัญที่ ''พระศรีสมโพธิ''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2489/D/015/353.PDF แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานสัญญาบัตรสมณศักดิ์], เล่ม 63, ตอน 15 ง, 19 มีนาคม 2489, หน้า 357</ref>
* พ.ศ. 2490 เป็นพระราชาคณะเสมอชั้นราช ในราชทินนามเดิม
ผู้ใช้นิรนาม