ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยาคลินิก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาคลินิก ==
จิตวิทยาคลินิกเป็นสาขาวิชา หรือวิชาเอกหนึ่งในหลักสูตรจิตวิทยา เปิดสอนในระดับอุดมศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทเป็นต้นไป) โดยในระดับปริญญาตรี นิสิต/นักศึกษาจะสามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 ยกเว้นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่แยกสาขาวิชาตั้งแต่การเลือกอันดับคณะในการสอบแอดมิชชั่น ส่วนระดับบัณฑิตศึกษาจะแยกเป็นสาขาวิชาหรือแขนงวิชาเอกตามหลักสูตรที่นิสิต/นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ และเมื่อจบการศึกษาแล้ว บัณฑิตสามารถสอบเพื่อรับใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก (License) โดยบัณฑิตทุกคนต้องเข้าอบรมหลักสูตร "การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาคลินิก" หรือ Internship ในสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพสาขาจิตวิทยาคลินิก เป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 6 เดือนเสียก่อน
{| class="wikitable sortable mw-collapsible"
|+
!<small>ระดับ</small>
!<small>สถาบัน</small>
!<small>คณะ</small>
!<small>วุฒิการศึกษา</small>
!<small>เพิ่มเติม</small>
|-
| rowspan="9" |'''<small>ปริญญาตรี</small>'''
'''<small>Bachelor's degree</small>'''
|<small>มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</small>
<small>Chiangmai University</small>
|<small>คณะมนุษยศาสตร์</small>
<small>Faculty of Humanities</small>
|<small>วท.บ. (จิตวิทยา)</small>
<small>B.Sc. (Psychology)</small>
|
|-
|<small>มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</small>
<small>Thammasart University</small>
|<small>คณะศิลปศาสตร์</small>
<small>Faculty of Liberal Arts</small>
|<small>ศศ.บ. (จิตวิทยา)</small>
<small>B.A. (Psychology)</small>
|
|-
|<small>มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์</small>
<small>Kasetsart University</small>
|<small>คณะสังคมศาสตร์</small>
<small>Faculty of Social Sciences</small>
|<small>วท.บ. (จิตวิทยา)</small>
<small>B.S. (Psychology)</small>
|
|-
|<small>มหาวิทยาลัยนเรศวร</small>
<small>Naresuan University</small>
|<small>คณะสังคมศาสตร์</small>
<small>Faculty of Social Sciences</small>
|<small>วท.บ. (จิตวิทยา)</small>
<small>B.S. (Psychology)</small>
|
|-
|<small>มหาวิทยาลัยรามคำแหง</small>
<small>Ramkhamhaeng University</small>
|<small>คณะศึกษาศาสตร์</small>
<small>Faculty of Education</small>
|<small>วท.บ. (จิตวิทยา)</small>
<small>B.S. (Psychology)</small>
|
|-
|<small>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม</small>
<small>Mahasarakham University</small>
|<small>คณะศึกษาศาสตร์</small>
<small>Faculty of Education</small>
|<small>วท.บ. (จิตวิทยา)</small>
<small>B.Sc. (Psychology)</small>
|
|-
|<small>มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์</small>
<small>Prince of Songkla University</small>
|<small>คณะศึกษาศาสตร์</small>
<small>Faculty of Education</small>
|<small>วท.บ. (จิตวิทยา)</small>
<small>B.Sc. (Psychology)</small>
|
|-
|<small>วิทยาลัยเซนต์หลุยส์</small>
<small>Saint Louis College</small>
|<small>คณะจิตวิทยา</small>
<small>Faculty of Psychology</small>
|<small>วท.บ. (จิตวิทยา)</small>
<small>B.Sc. (Psychology)</small>
|
|-
|<small>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</small>
<small>Chulalongkorn University</small>
|<small>คณะจิตวิทยา</small>
<small>Faculty of Psychology</small>
|<small>วท.บ.</small>
<small>B.S.</small>
|<small>คาดว่าจะเปิดสอนในปี พ.ศ. 2562</small>
|-
| rowspan="3" |'''<small>ปริญญาโท</small>'''
'''<small>Master's degree</small>'''
|<small>มหาวิทยาลัยมหิดล</small>
<small>Mahidol University</small>
|<small>คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล</small>
<small>Faculty of Medicine Siriraj Hospital</small>
|<small>วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)</small>
<small>M.Sc. (Clinical Psychology)</small>
|<small>ได้รับการรับรองให้เป็นหลักสูตรแรกที่รวมการ Internship</small>
|
<small>เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560</small>
|-
|<small>มหาวิทยาลัยรามคำแหง</small>
<small>Ramkhamhaeng University</small>
|<small>คณะศึกษาศาสตร์</small>
<small>Faculty of Education</small>
|<small>วท.ม. (จิตวิทยา)</small>
<small>M.S. (Psychology)</small>
|
|-
|<small>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</small>
<small>Chulalongkorn University</small>
|<small>คณะจิตวิทยา</small>
<small>Faculty of Psychology</small>
|<small>ศศ.ม.</small>
<small>M.A.</small>
|<small>คาดว่าจะเปิดสอนในปี พ.ศ. 2562</small>
|-
|'''<small>ปริญญาเอก</small>'''
'''<small>Doctor of Philosophy</small>'''
|<small>จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</small>
<small>Chulalongkorn University</small>
|<small>คณะจิตวิทยา</small>
<small>Faculty of Psychology</small>
|<small>ศศ.ด.</small>
<small>Ph.D.</small>
|<small>คาดว่าจะเปิดสอนในปี พ.ศ. 2562</small>
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม