ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
* สาขาการบริหารงานก่อสร้างและการจัดการระบบสาธารณูปโภค (กำลังดำเนินการ)
| valign = "top" |
'''หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)'''
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหการ
* สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่าย
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)'''
* สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
* สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ ( เปิดปีการศึกษา 2561)
| valign = "top" style = "background: #FFFACD " |
'''หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)'''
ผู้ใช้นิรนาม