ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการแพทย์ชั้นนำของภูมิภาคในการผลิตและพัฒนาบุคลากรชั้นสูง ทำการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ เผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ การสาธารณสุข และให้บริการทางการแพทย์เป็นศูนย์กลางความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำงานประสานกับองค์การระหว่างประเทศ มีเป้าหมายสูงสุดคือการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเริ่มรับนักศึกษาของราชวิทยาลัยรุ่นแรกในปีการศึกษา 2560<ref> [http://www.matichon.co.th/news/5381 “ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” สถาบันใหม่ วิจัย-ผลิตแพทย์]</ref>
 
ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้มีการประกาศใช้ '''พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560''' ซึ่งได้กำหนดให้แยกสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ออกจากราชวิทยาลัยและยังให้อยู่ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์ตามเดิมนอกจากนี้ยัง จึงได้กำหนดให้มีการเพิ่มจำนวนคณะตัดกรรมการสภาราชวิทยาลัยและยังได้ที่มาจากสัดส่วนของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ออกด้วย อีกทั้งกำหนดให้อาจมีการเพิ่มตำแหน่ง '''ประธานอธิการบดีราชวิทยาลัย''' เพื่อให้สภาราชวิทยาลัยขอรับคําแนะนําและคําปรึกษาในกิจการทั้งปวงตามวัตถุประสงค์ของราชวิทยาลัย และประธานราชวิทยาลัยจะแต่งตั้ง '''รองประธานอธิการบดีราชวิทยาลัย''' เพื่อทำหน้าที่ตามที่มอบหมายก็ได้<ref name="act2">[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/131/24.PDF พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐]</ref>
 
== กรรมการสภาราชวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ==
ผู้ใช้นิรนาม