ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยาคลินิก"

!หมายเหตุ
|-
| rowspan="9" |'''ปริญญาตรี'''
'''Bachelor's degree'''
|มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Chiangmai University
|คณะมนุษยศาสตร์
Faculty of Humanities
|วท.บ. (จิตวิทยา)
B.Sc. (Psychology)
|
|-
|
|มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Thammasart University
|คณะศิลปศาสตร์
Faculty of Liberal Arts
|ศศ.บ. (จิตวิทยา)
B.A. (Psychology)
|
|-
|
|มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Kasetsart University
|คณะสังคมศาสตร์
Faculty of Social Sciences
|วท.บ. (จิตวิทยา)
B.S. (Psychology)
|
|-
|
|มหาวิทยาลัยนเรศวร
Naresuan University
|คณะสังคมศาสตร์
Faculty of Social Sciences
|วท.บ. (จิตวิทยา)
B.S. (Psychology)
|
|-
|
|มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University
|คณะศึกษาศาสตร์
Faculty of Education
|วท.บ. (จิตวิทยา)
B.S. (Psychology)
|
|-
|
|มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
Mahasarakham University
|คณะศึกษาศาสตร์
Faculty of Education
|วท.บ. (จิตวิทยา)
B.Sc. (Psychology)
|
|-
|
|มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Prince of Songkla University
|คณะศึกษาศาสตร์
Faculty of Education
|วท.บ. (จิตวิทยา)
B.Sc. (Psychology)
|
|-
|
|วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
Saint Louis College
|คณะจิตวิทยา
Faculty of Psychology
|วท.บ. (จิตวิทยา)
B.Sc. (Psychology)
|
|-
|
|จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
|คณะจิตวิทยา
Faculty of Psychology
|วท.บ. (จิตวิทยา)
|วท.บ.
B.S.
|คาดว่าจะเปิดสอนในปี พ.ศ. 2562
|-
| rowspan="3" |'''ปริญญาโท'''
'''Master's degree'''
|มหาวิทยาลัยมหิดล
Mahidol University
|คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Faculty of Medicine Siriraj Hospital
|วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
M.Sc. (Clinical Psychology)
|
|-
|
|มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Ramkhamhaeng University
|คณะศึกษาศาสตร์
Faculty of Education
|วท.ม. (จิตวิทยา)
M.S. (Psychology)
|
|-
|
|จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
|คณะจิตวิทยา
Faculty of Psychology
|ศศ.ม.
M.A.
|คาดว่าจะเปิดสอนในปี พ.ศ. 2562
|-
|'''ปริญญาเอก'''
'''Doctor of Philosophy'''
|จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Chulalongkorn University
|คณะจิตวิทยา
Faculty of Psychology
|ศศ.ด.
Ph.D.
|คาดว่าจะเปิดสอนในปี พ.ศ. 2562
|}
ผู้ใช้นิรนาม