ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จิตวิทยาคลินิก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
เนื่องจากข้อจำกัดด้านการเรียนการสอนสาขาจิตวิทยาคลินิกในประเทศไทย จึงมีจำนวนผู้ที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพนี้จำนวนไม่มากนัก โดยในปี พ.ศ. 2556 ประเทศไทยมีนักจิตวิทยาคลินิกที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะประมาณ 500 คน
 
== สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาคลินิก ==
 
{| class="wikitable"
 
|+
'''สถาบันการศึกษาที่มีการเปิดสอนหลักสูตรจิตวิทยาคลินิกในปัจจุบัน'''
!ระดับ
ระดับปริญญาตรี สถาบันการศึกษาของรัฐ ได้แก่
!มหาวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (คณะมนุษยศาสตร์-หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต และก่อตั้งเป็นแห่งแรกของประเทศ พ.ศ. 2507)
!คณะ
- มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (คณะศิลปศาสตร์-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต)
!วุฒิการศึกษา
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (คณะสังคมศาสตร์)
!หมายเหตุ
- มหาวิทยาลัยนเรศวร (คณะสังคมศาสตร์)
|-
- มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา**สาขาย่อยจิตวิทยาคลินิกและสาขาการให้การปรึกษา) และ
|'''ปริญญาตรี'''
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน) .
|มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี สถาบันการศึกษาเอกชน ได้แก่
|คณะมนุษยศาสตร์
- วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ (คณะจิตวิทยา-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต)
|วท.บ. (จิตวิทยา)
 
|
ระดับปริญญาโท ได้แก่
|-
- มหาวิทยาลัยมหิดล (คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สาขาจิตวิทยาคลินิก) และ
|
- มหาวิทยาลัยรามคำแหง (คณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยาคลินิกและชุมชน) (โปรดตรวจสอบเพิ่มเติม)
|มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
|คณะศิลปศาสตร์
|ศศ.บ. (จิตวิทยา)
|
|-
|
|มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
|คณะสังคมศาสตร์
|วท.บ. (จิตวิทยา)
|
|-
|
|มหาวิทยาลัยนเรศวร
|คณะสังคมศาสตร์
|วท.บ. (จิตวิทยา)
|
|-
|
|มหาวิทยาลัยรามคำแหง
|คณะศึกษาศาสตร์
|วท.บ. (จิตวิทยา)
|
|-
|
|มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
|คณะศึกษาศาสตร์
|วท.บ. (จิตวิทยา)
|
|-
|
|มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
|คณะศึกษาศาสตร์
|วท.บ. (จิตวิทยา)
|
|-
|
|วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
|คณะจิตวิทยา
|วท.บ. (จิตวิทยา)
|
|-
|
|จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|คณะจิตวิทยา
|วท.บ. (จิตวิทยา)
|คาดว่าจะเปิดสอนในปี พ.ศ. 2562
|-
|'''ปริญญาโท'''
|มหาวิทยาลัยมหิดล
|คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
|วท.ม. (จิตวิทยาคลินิก)
|
|-
|
|มหาวิทยาลัยรามคำแหง
|คณะศึกษาศาสตร์
|วท.ม. (จิตวิทยา)
|
|-
|
|จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|คณะจิตวิทยา
|ศศ.ม.
|คาดว่าจะเปิดสอนในปี พ.ศ. 2562
|-
|'''ปริญญาเอก'''
|จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
|คณะจิตวิทยา
|ศศ.ด.
|คาดว่าจะเปิดสอนในปี พ.ศ. 2562
|}
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม