ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานานุกรม"

 
== ฐานานุกรมในสมเด็จพระสังฆราช ==
; [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชที่สถิต (อัมพร อมฺพโร)]] วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
ได้แก่ [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)]]<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/A/106/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช] เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๑๐๖ ฉบับพิเศษ, วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๗, หน้า ๕</ref> และ[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร)]] ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป คือ<ref name=":0">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/B/005/1.PDF พระราชโองการ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช], เล่ม ๑๓๔, ตอนที่ ๕ข, วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐, หน้า ๒-๓</ref>
; '''ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป คือ'''<ref name=":0" />
* '''พระมหาคณิสร''' ''พุทธศาสนิกนิกรปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาสถาวีรกิจการี นายกบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดขวา
* '''พระจุลคณิศร''' ''สัทธรรมนิติธรมหาเถราธิการ คณกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดซ้าย
{{Col-end}}
 
; สมเด็จพระสังฆราชที่สถิต ณ วัดบวรนิเวศวิหาร
;ได้แก่ [[สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์]] และ[[สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก]] (เจริญ สุวฑฺฒโน)]]
ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป คือ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2532/A/063/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๖๓ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๓๒ ฉบับพิเศษ หน้า ๖-๗</ref>
* '''พระมหานายก''' ''พุทธปาพจนดิลกโลกยปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาเถรกิจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดขวา
{{Col-2}}
* '''พระครูพิศาลวินัยวาท'''
* '''พระครูประสิทธิ์ประสิทธิพุทธมนต์''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูสรนาทวิเศษ''' พระครูคู่สวด
{{Col-end}}
 
; สมเด็จพระสังฆราชที่สถิต ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
; [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)]]
ตั้งฐานานุกรมได้ได้แก่ 15[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ รูปสมเด็จพระสังฆราช คือ(ปลด กิตฺติโสภโณ)]]<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/A/038/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๓๘ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๗</ref> และ[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)]]
ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป คือ<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2517/A/106/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช] เล่ม ๙๑, ตอนที่ ๑๐๖ ฉบับพิเศษ, วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๑๗, หน้า ๕</ref>
* '''พระมหาคณิศร''' ''พุทธศาสนิกนิกรปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาสถาวีรกิจการี นายกบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดขวา
* '''พระจุลคณิศร''' ''สัทธรรมนิติธรมหาเถราธิการ คณกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดซ้าย
{{Col-begin}}
{{Col-2}}
* '''พระครูวินยาภิวุฒิ'''
* '''พระครูธรรมาธิการ''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูโฆสิตสุทธสร''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิลาสบรรณวัตร'''
* '''พระครูสังฆวิธาน'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
{{Col-2}}
* '''พระครูสุตตาภิรม'''
* '''พระครูวิจารณ์ภารกิจ''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูอมรสรนาท''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิพัฒบรรณกร'''
* '''พระครูสมุห์'''
{{Col-end}}
 
; [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ)]]
ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2515/A/114/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๑๑๔ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๑๕ ฉบับพิเศษ หน้า ๖-๗</ref>
* '''พระทักษิณคณาธิกร''' ''สุนทรธรรมสาธก พุทธปาพจนดิลกมหาเถรกิจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดขวา
{{Col-end}}
 
; [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลดแพ กิตฺติโสภโณติสฺสเทโว)|'''สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)''']]
ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป คือ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2503/A/038/1.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๗๗ ตอนที่ ๓๘ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๐๓ ฉบับพิเศษ หน้า ๗</ref>
* '''พระทักษิณคณาธิกร''' ''สุนทรธรรมนายก พุทธปาพจนดิลกมหาเถรกิจจการี คณาธิบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดขวา
* '''พระอุดรคณาภิรักษ์''' ''อัครศาสนกิจบรรหาร มหาเถราธิการธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดซ้าย
{{Col-begin}}
{{Col-2}}
* '''พระครูธรรมกถาสุนทร'''
* '''พระครูพรหมวิหาร''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูวินัยธร'''
* '''พระครูพิมลสรภาณ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิบูลบรรณวัตร'''
* '''พระครูสังฆบริหาร'''
* '''พระครูใบฎีกา'''
{{Col-2}}
* '''พระครูวินัยกรณ์โสภณ'''
* '''พระครูฌานวิสุทธิ์''' พระครูพระปริตร
* '''พระครูธรรมธร'''
* '''พระครูพิศาลสรคุณ''' พระครูคู่สวด
* '''พระครูพิพัฒน์บรรณกิจ'''
* '''พระครูสมุห์'''
{{Col-end}}[[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)|'''สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว)''']]
 
ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป คือ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2482/D/1781.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๕๖ วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๔๘๒ หน้า ๑๗๘๓-๑๗๘๔</ref>