ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐานานุกรม"

 
; [[สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน)]]
ตั้งฐานานุกรมได้ 15 รูป คือ<ref name=":0">ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/25602517/BA/005106/1.PDF ราชกิจจานุเบกษาพระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช] เล่ม ๑๓๔๙๑, ตอนที่ ๕ข๑๐๖ ฉบับพิเศษ, วันที่ ๑๒๒๒ กุมภาพันธ์มิถุนายน ๒๕๖๐๒๕๑๗, หน้า ๒-๓</ref>
* '''พระมหาคณิศร''' ''พุทธศาสนิกนิกรปสาทาภิบาล สกลสังฆประธานมหาสถาวีรกิจการี นายกบดีศรีรัตนคมกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดขวา
* '''พระจุลคณิศร''' ''สัทธรรมนิติธรมหาเถราธิการ คณกิจบรรหารธุรการี สมุหบดีศรีธรรมภาณกาจารย์'' พระราชาคณะปลัดซ้าย