ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานสถิติแห่งชาติ"

 
==ตราสัญลักษณ์==
[[ไฟล์:nsoตราสำนักงานสถิติแห่งชาติ.jpgpng|200px|right|ตราสัญลักษณ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ]] จากการที่สำนักงานสถิติแห่งชาติได้จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (โลโก้) สำนักงานสถิติแห่งชาติ เพื่อนำผลงานที่ชนะเลิกใช้เป็นตัวแทนและเป็นสื่อประชาสัมพันธ์สำนักงานฯ นั้น คณะกรรมการฯได้ทำการคัดเลือกและตัดสินเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 <ref>สำนักงานสถิติแห่งชาติ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. "ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) สำนักงานสถิติแห่งชาติ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/news/LogoPrize/LogoPrize.html 2553. สืบค้น 17 พฤษภาคม 2555.</ref>ซึ่งรางวัลชนะเลิศ เป็นผลงานของ [[นายวีระศักดิ์ พุทธรักษา]] ตราสัญลักษณ์สื่อถึงหน้าที่ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ ของสำนักงานฯ เพื่อให้ตราสัญลักษณ์เป็นเสมือนของตัวแทนองค์กร ที่จะสื่อสารออกไปสู่สังคมไทย ถึงความสำคัญของข้อมูลสถิติ และสารสนเทศที่มีสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นองค์กรหลักที่รับผิดชอบดูแล<br />
* เส้นโค้ง 3 เส้นสื่อถึงยุทธศาสตร์ และพันธกิจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ทั้ง 3 ข้อ ที่รวมเป็นหลักของการพัฒนาสถิติและสารสนเทศของประเทศ
* วงกลม สื่อถึงการก้าวทันกระแสโลกในปัจจุบันของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
ผู้ใช้นิรนาม