ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มัชฌิมเลขคณิต"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[en:Arithmetic mean]]
[[es:Media aritmética]]
[[fi:Aritmeettinen keskiarvo]]
[[fr:Moyenne arithmétique]]
[[gl:Media aritmética]]
[[ko:산술 평균]]
[[hr:Aritmetička sredina]]
[[lt:Aritmetinis vidurkis]]
[[hu:Számtani közép]]
[[ko:산술 평균]]
[[lt:Aritmetinis vidurkis]]
[[nl:Rekenkundig gemiddelde]]
[[ja:平均#.E7.9B.B8.E5.8A.A0.E5.B9.B3.E5.9D.87]]
[[pl:Średnia arytmetyczna]]
[[pt:Média aritmética]]
[[sk:Aritmetický priemer]]
[[sl:Aritmetična sredina]]
[[fi:Aritmeettinen keskiarvo]]
[[uk:Арифметичне середнє]]
[[zh:算术平均数]]
50,378

การแก้ไข