ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี"

 
== ข้อมูลและสถิติมหาวิทยาลัย ==
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประกอบด้วย บัณฑิตวิทยาลัย และ คณะ 5 คณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยี  และประกอบด้วย 6 สำนัก ได้แก่ สำนักงานอธิการบดี สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร และ นักศึกษา ดังนี้ <ref>http://www.udru.ac.th/index.php/about-udru/udru-statistics.html</ref> (ข้อมูล : ประจำปีการศึกษา 25592560)
 
=== บุคลากร ===
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Hotpink; &quot;}" |ปฏิบัติการ
|-
| valign="top" |48105
| valign="top" |8
| valign="top" |113533
| valign="top" |306319
| valign="top"|535
| valign="top"|37
| valign="top"|0
| valign="top"|2536
| valign="top"|0
| valign="top"|53520
| valign="top"|373
| valign="top"|0
| valign="top"|5
|-
|! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |รวม 121113 คน
|! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |รวม 841852 คน
|! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |รวม 3736 คน
|! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |รวม 2520 คน
|! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |รวม 53 คน
|-
! colspan="10" |'''รวมทั้งหมด 10291024 คน'''
|}
 
! style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: #0066FF&quot;}" |'''ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี'''
|-
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Hotpink; &quot;}" |173184 คน
| style="background:yellow; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Hotpink; &quot;}" |505490 คน
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Hotpink; &quot;}" |195197 คน
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Hotpink; &quot;}" |156153 คน
|}
 
! style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: #0066FF&quot;}" |'''ผู้ช่วยศาสตราจารย์'''
! style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: #0066FF&quot;}" |'''อาจารย์'''
! style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: #0066FF&quot;}" |'''ปฏิบัติการ'''ชำนาญการ
! style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: #0066FF&quot;}" |'''ชำนาญการ'''ปฏิบัติการ
! style="background: green; color:white;" align="center" data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: #0066FF&quot;}" |'''ไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ'''
|-
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Hotpink; &quot;}" |1 คน
| style="background:yellow; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Hotpink; &quot;}" |2221 คน
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Hotpink; &quot;}" |133154 คน
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Hotpink; &quot;}" |482448 คน
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Hotpink; &quot;}" |1 คน
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Hotpink; &quot;}" |1 คน-
| style="background: yellow; " data-ve-attributes="{&quot;style&quot;:&quot;background: Hotpink; &quot;}" |387397 คน
|} 
 
|-
| valign="top" |ระดับปริญญาเอก
| valign="top" |54
| valign="top" |354
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |029
| valign="top" |022
| valign="top" |48
| valign="top" |35
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |ระดับปริญญาโท
| valign="top" style="background: #FFFACD " |1518
| valign="top" style="background: #FFFACD " |4652
| valign="top" style="background: #FFFACD " |1
| valign="top" style="background: #FFFACD " |12
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |19
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |35
| valign="top" style="background: #FFFACD " |36
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |1225
| valign="top" style="background: #FFFACD " |3539
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |2820
| valign="top" style="background: #FFFACD " |383193
| valign="top" style="background: #FFFACD " |266
|-
| valign="top" |ระดับปริญญาตรี
| valign="top" |1000694
| valign="top" |21071335
| valign="top" |13791116
| valign="top" |24471889
| valign="top" |26242226
| valign="top" |41703517
| valign="top" |20701748
| valign="top" |64845373
| valign="top" |18281497
| valign="top" |1061863
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
| valign="top" style="background: #FFFACD " |ประกาศนียบัตรบัณฑิต
| valign="top" style="background: #FFFACD " |7579
| valign="top" style="background: #FFFACD " |155150
| valign="top" style="background: #FFFACD " |360
| valign="top" style="background: #FFFACD " |20
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |0
| valign="top" style="background: #FFFACD " |12
| valign="top" style="background: #FFFACD " |2
|-
| valign="top" |ประกาศนียบัตร
| valign="top" |0
| valign="top" |0
| valign="top" |6184
| valign="top" |3626
| valign="top" |0
| valign="top" |0
|-
! valign="top" style="background: #FFFACD " |รวม
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " | 33982336 คน<font face="Tahoma"><font size="2">105</font></font>
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |38393014 คน<font size="2">105</font>
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |68915853 คน<font size="2">105</font>
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |86257185 คน<font size="2">105</font>
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |28892360 คน<font size="2">105</font>
! colspan="2" valign="top" style="background: #FFFACD " |762510 คน<font size="2">105</font>
|}
 
2,038

การแก้ไข