ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ"

ย้อนกลับไปรุ่นที่ 7340255 โดย 110.168.153.213ด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ย้อนกลับไปรุ่นที่ 7340255 โดย 110.168.153.213ด้วยสจห.)
* มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสสะเวชวิทยา
* มัธยมศึกษาตอนปลาย [[โรงเรียนสตรีวัดระฆัง]]
* ปริญญาตรี [[สาขาวัสดุศาสตร์เครื่องประดับ คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]] เกียรตินิยมอันดับ 1ศรีนครินทรวิโรฒ
*กำลังศึกษาปริญญาโท [[คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล]]
 
== ผลงาน ==
30,918

การแก้ไข