ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสสะเวชวิทยา
* มัธยมศึกษาตอนปลาย [[โรงเรียนสตรีวัดระฆัง]]
* ปริญญาตรี [[คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล]] เกียรนิยมเกียรตินิยมอันดับ 1
*กำลังศึกษาปริญญาโท [[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
 
ผู้ใช้นิรนาม