ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ณิชชาพัณณ์ ชุณหะวงศ์วสุ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเสสะเวชวิทยา
* มัธยมศึกษาตอนปลาย [[โรงเรียนสตรีวัดระฆัง]]
* ปริญญาตรี สาขาวัสดุศาสตร์เครื่องประดับ [[คณะวิทยาศาสตร์เทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหิดล]] เกียรนิยมอันดับ 1
*กำลังศึกษาปริญญาโท [[คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
 
== ผลงาน ==
ผู้ใช้นิรนาม