ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอาวาส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* สั่งให้บรรชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด ทำงานภายในวัดหรือให้ทำทัณฑ์บนหรือขอขมาโทษ ในกรณีบรรพชิตหรือศิษย์วัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
 
== ดูเพิ่ม ==
== เจ้าอาวาสในจังหวัดสงขลา==
* [[พระสังฆาธิการ]]
 
148,296

การแก้ไข