ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าอาวาส"

เพิ่มขึ้น 47 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
* สั่งให้บรรชิต และคฤหัสถ์ที่มีอยู่ หรือพำนักอาศัยอยู่ในวัด ทำงานภายในวัดหรือให้ทำทัณฑ์บนหรือขอขมาโทษ ในกรณีบรรพชิตหรือศิษย์วัดนั้นประพฤติผิดคำสั่งเจ้าอาวาส ซึ่งได้สั่งโดยชอบด้วยพระธรรมวินัย กฎมหาเถรสมาคม ข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งของมหาเถรสมาคม
 
== เจ้าอาวาสในจังหวัดสงขลา==
== ดูเพิ่ม ==
* [[พระสังฆาธิการ]]
 
24

การแก้ไข