ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว"

เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง
(เปลี่ยนแปลงตำแหน่ง)
| หัวหน้า1_ชื่อ = นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต
| หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
| หัวหน้า2_ชื่อ = นายวิศิษฐ์นางพรสม เดชเสนเปาปราโมทย์
| หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
| หัวหน้า3_ชื่อ = นางรัตนาพัชรี สัยยะนิฐีอาระยะกุล
| หัวหน้า3_ตำแหน่ง = ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
| หัวหน้า4_ชื่อ = นางอัจฉรานายสมรวย พุ่มมณีกรสุวรรณภักดีจิต
| หัวหน้า4_ตำแหน่ง = ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านครอบครัว
| หัวหน้า5_ชื่อ =นางถิรวดี พุ่มนิคม
| หัวหน้า5_ตำแหน่ง =ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสตรี
| หัวหน้า6_ชื่อ =
| หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
1

การแก้ไข