ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนกันตังพิทยากร"

update
(New)
(update)
 
=== ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ===
เป็นรูปสมอเรือ คลื่น ดวงอาทิตย์ทอรัศมีขึ้นมาเหนือระดับน้ำมีตราสมอเรืออยู่เบื้องหน้า
 
'''ดวงอาทิตย์ทอรัศมี''' หมายถึง สติปัญญาของนักเรียนที่จะเปล่งประกายเจิดจ้า
 
'''สมอเรือ''' หมายถึง เครื่องยึดเหนี่ยวให้มีสติยั้งคิด
 
=== สีประจำโรงเรียน ===
* {{Color box|#FF9900}} สีแสด
 
* {{Color box|2=#blackFF9900}} สีดำ สีแสด
* {{Color box|#FF9900000000}} สีแสด สีดำ
 
=== คำขวัญโรงเรียน ===
 
=== เอกลักษณ์ ===
กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม
 
=== อัตลักษณ์ ===
บุคลิกดี มีปัญญา
 
=== คติพจน์ ===
นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญษไม่มี)
 
=== ต้นไม้ประจำโรงเรียน ===
! colspan="3" |โรงเรียนกันตังพิทยากร
|-
|ชื่อ-สกุล
|ผู้อำนวยการโรงเรียน
|ตำแหน่ง
|วาระดำรงตำแหน่ง
|-
|นายวิศิษฐ์ วงศ์วิวัฒน์
|ครูใหญ่
|[[2517|พ.ศ. 2517]] - [[พ.ศ. 2519]]
|-
|นายมานิจ ปสันตา
|อาจารย์ใหญ่-ผู้อำนวยการ
|[[2517|พ.ศ. 2519]] - [[พ.ศ. 2528]]
|-
|นายวิสุทธิ์ พิสิฐจำนง
|ผู้อำนวยการโรงเรียน
|[[พ.ศ. 2528]] - [[พ.ศ. 25522533]]
|-
|นายถวิล รัตนโชติ
|ผู้อำนวยการ
|[[พ.ศ. 2533]] - [[พ.ศ. 2534]]
|-
|นายสว่างโอฬาริกบุตร
|ผู้อำนวยการ
|[[พ.ศ. 2534]] - [[พ.ศ. 2535]]
|-
|นายถาวร อุทัยรัตน์
|ผู้อำนวยการ
|[[พ.ศ. 2535]] - [[พ.ศ. 2539]]
|-
|นายนิมิต อุยสุข
|ผู้อำนวยการ
|[[พ.ศ. 2539]] - [[พ.ศ. 2540]]
|-
|นายสุพรรณ วังกุลางกูร
|ผู้อำนวยการ
|[[พ.ศ. 2540]] - [[พ.ศ. 2544]]
|-
|นายถนัด ขวัญนิมิตร
|ผู้อำนวยการ
|[[พ.ศ. 2544]] - [[พ.ศ. 2545]]
|-
|นางไพรัช ตลาภา
|ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
| - [[พ.ศ. 2552]]
|[[พ.ศ. 2545]] - [[พ.ศ. 2552]]
|-
|นางสุนีย์ ใจเหล็ก
|ผู้อำนวยการ
|[[พ.ศ. 2552]] - [[พ.ศ. 2555]]
|-
|ดร.นางสาวนวลแสง สูคีรี
|ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
|[[พ.ศ. 2555]] - [[พ.ศ. 2558]]
|-
|นางยุภา พรเศรษฐ์
|ผู้อำนวยการ
|[[พ.ศ. 2558]] - ปัจจุบัน
|}
 
116

การแก้ไข