ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการพัฒนาชุมชน"

 
== วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน ==
วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐2560 -๒๕๖๔. 2564 “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564"
 
== หน่วยงานในสังกัด ==
ผู้ใช้นิรนาม