ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการพัฒนาชุมชน"

| แผนที่_บรรยาย =
}}
'''กรมการพัฒนาชุมชน''' เป็นหน่วยงานระดับ[[กรม]] สังกัด[[กระทรวงมหาดไทย]] เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมี ส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานรากให้มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพโดยสนับสนุนให้มีการจัดทำและใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน ตลอดจนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพั ฒนาชุมชน เพื่อให้เป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
 
== ประวัติ ==
# สนับสนุนและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศชุมชน ส่งเสริมการใช้ประโยชน์และการ ให้บริการข้อมูลสารสนเทศชุมชน
# ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในงานพัฒนาชุมชน และการจัดทำยุทธศาสตร์ชุมชน
# ฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำชุมชน องค์การชุมชน และ เครือข่ายองค์การชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และสมรรถนะในการทำงาน รวมทั้งให้ความ ร่วมมือทาง วิชาการด้านการพัฒนาชุมชนแก่หน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
# ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
 
== วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน ==
วิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔. “เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้ ภายในปี 2564
 
== หน่วยงานในสังกัด ==
 
=== ราชการบริหารส่วนกลาง ===
# สำนักตรวจราชการ
# สำนักงานเลขานุการกรม
# กองการเจ้าหน้าที่
# กองคลัง
# กองแผนงาน
# กองประชาสัมพันธ์
# ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
# สถาบันการพัฒนาชุมชน
# กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
# กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
# กลุ่มตรวจสอบภายใน
# กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
# สำนักตรวจราชการ
# สำนักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
# สำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
# สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
# กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
# กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
# กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
# กลุ่มตรวจสอบภายใน
# กองประชาสัมพันธ์
 
=== ราชการส่วนภูมิภาค ===
* สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด มีพัฒนาการจังหวัด (อำนวยการระดับสูง-ระดับต้น) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่
** ฝ่ายอำนวยการ (วิชาการระดับชำนาญการ) เป็นหัวหน้าฝ่าย
** กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน (วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นหัวหน้ากลุ่ม
** กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน (วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นหัวหน้ากลุ่ม
** กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน (วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ) เป็นหัวหน้ากลุ่ม
* สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ มีพัฒนาการอำเภอ (วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ-ชำนาญการ) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน
 
ผู้ใช้นิรนาม