ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
! colspan="1" |จำนวนที่รับ
|-
|'''<small> ห้องเรียนแบบบูรณาการภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้โดยครูไทย </small>'''
|<small>3 ห้องเรียน</small>
|<small>120 คน</small>
|-
|'''<small> ห้องเรียนโครงการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ </small>'''
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>40 คน</small>
|-
| rowspan="1" |'''<small>แผนการเรียนทั่วไป</small>'''
|<small>8 ห้องเรียน</small>
| <small>320 คน</small>
! colspan="1" |160 คน
|-
|'''<small>ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์</small>'''
|<small>1 ห้องเรียน</small>
|<small>40 คน</small>
|-
| '''<small>วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์</small>'''
|<small>3 ห้องเรียน</small>
|<small>120 คน</small>
! colspan="1" |240 คน
|-
| '''<small>คณิตศาสตร์</small>'''
|<small>3 ห้องเรียน</small>
|<small>120 คน</small>
|-
| '''<small>เทคโนโลยี</small>'''
|<small>3 ห้องเรียน</small>
|<small>120 คน</small>
60

การแก้ไข