ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย"

ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยจากรายงานประจำปี พ.ศ. 2559 พบว่า สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียมีนักศึกษาเข้าใหม่มาจากประเทศต่างๆในทุกปี สามารถแบ่งออกเป็น[[เอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] ร้อยละ 60 [[เอเชียใต้]]และ[[เอเชียตะวันตก]] ร้อยละ 27 [[เอเชียตะวันออก]]และ[[เอเชียกลาง]] ร้อยละ 7 [[ทวีปยุโรป]] ร้อยละ 4 และ[[ทวีปแอฟริกา]] ร้อยละ 2 รวมมีนักศึกษารวมทุกระดับจำนวน 2,192 คน ที่มาจาก 49 ประเทศทั่วโลก เป็นนักศึกษาไทยเพียงร้อยละ 30 ส่วนเพศของนักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายถึงร้อยละ 65 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 35<ref>[https://d2oc0ihd6a5bt.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/2404/2017/07/annualreport2016-ilovepdf-compressed.pdf Annual Report 2016]</ref>
 
นักศึกษาที่ศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซียส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่ จึงได้รับทุนการศึกษาที่สถาบัน โดยแบ่งออกเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนให้เปล่าแบบเต็มจำนวน เช่น ทุนรัฐบาลไทย ทุนญี่ปุ่น ฯลฯ ร้อยละ 46 และมีเพียงนักศึกษาร้อยละ 20 เท่านั้น ที่ออกค่าใช้จ่ายในการศึกษาเองทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นนักศึกษาที่ได้รับทุนบางส่วน<ref>[https://blog.eduzones.com/magazine/177165 ทุนเยอะ!เอไอทีเปิดบ้านโชว์หลักสูตร-แจงข้อมูลทุน]</ref><ref>[https://www.ait.ac.th/admissions/scholarships/ Scholarships]</ref>
 
== หน่วยงาน ==
6,398

การแก้ไข