ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ประเทศไทย)"

* [[กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว]]
* [[กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ]]
*สำนักกิจการสภาเยาวชนประจำหมู่บ้าน
 
'''ส่วนราชการประจำจังหวัด'''
* สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ผู้ใช้นิรนาม