ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ชื่อย่อ = AIT
| ก่อตั้ง = [[พ.ศ. 2502]]
| ประเภท = องค์การระหว่างประเทศ<ref>[http://www.mfa.go.th/main/en/information/3009 รายชื่อองค์การระหว่างประเทศ]| กระทรวงการต่างประเทศ</ref>
| ประเภท = สถาบันอุดมศึกษาอิสระนานาชาติ
| คำขวัญ = .....Towards Excellence
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
}}
 
'''สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย''' ({{lang-en|Asian Institute of Technology}}) หรือ '''เอไอที''' เป็นสถาบันการศึกษานานาชาติที่มีสถานะเป็นองค์การระหว่างประเทศ<ref>[http://www.mfa.go.th/main/en/information/3009/36133-AIT.html INTERNATIONAL ORGANIZATIONS : AIT]| กระทรวงการต่างประเทศ</ref> ก่อตั้งเมื่อ [[พ.ศ. 2502]] โดยความร่วมมือจากกลุ่มประเทศ[[สนธิสัญญาป้องกันภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้]] (ซีโต้ หรือ สปอ.) ในชื่อ '''โรงเรียนวิศวกรรมสปอ.''' (SEATO Graduate School of Engineering) ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นสถาบันอิสระในชื่อปัจจุบันเมื่อเดือนพฤศจิกายน [[พ.ศ. 2510]] เปิดสอนระดับ[[อุดมศึกษา]] ([[ปริญญาโท]] และ[[ปริญญาเอก]]) โดยเน้นทางด้าน[[วิทยาศาสตร์]] [[เทคโนโลยี]] และ[[การจัดการ]] ในสาขาที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาใน[[ทวีปเอเชีย|ภูมิภาคเอเชีย]] มีศูนย์กลางการบริหารงานตั้งอยู่ที่[[จังหวัดปทุมธานี]] [[ประเทศไทย]] นอกจากนี้ยังมีศูนย์การศึกษาใน[[ประเทศเวียดนาม]]ด้วย
 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย เป็นสมาชิกของเครือข่าย [[LAOTSE]] ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยชั้นนำใน[[ทวีปเอเชีย|เอเชีย]]และ[[ทวีปยุโรป|ยุโรป]] ตามกรอบความร่วมมือ[[การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย-ยุโรป|อาเซม]]
 
== สถานะ ==
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเป็นสถาบันการศึกษาที่มีสถานะแตกต่างจากสถาบันระดับอุดมศึกษาอื่นในประเทศไทย เนื่องจากมีลักษณะสถานะเป็นสถาบันการศึกษาอิสระนานาชาติองค์การระหว่างประเทศ จึงไม่ได้เป็นทั้งสถาบันของรัฐบาลและเอกชน แต่มีสถานะเทียบเท่ากับสถาบันระหว่างประเทศ โดยเมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้เกิดประเด็นเกี่ยวกับการไม่รับรองในระบบราชการไทยขึ้นจากการที่ไม่ได้เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน แต่ปัญหาดังกล่าวได้รับการแก้ไขในเวลาต่อมา ซึ่งสำนักงาน ก.พ. ได้ให้การรับรองคุณวุฒิจากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียจัดอยู่ในการรับรองคุณวุฒิต่างประเทศ<ref>[http://e-accreditation.ocsc.go.th/acc/search/interpdf/ait.pdf การพิจารณารับรองคุณวุฒิและกําหนดอัตราเงินเดือนของผู้สําเร็จการศึกษาจาก Asian Institute of Technology] สำนักงาน ก.พ.</ref>
 
ปัจจุบันสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียมีการเปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก โดยนักศึกษาส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 เป็นนักศึกษาจากต่างประเทศ และนักศึกษาของสถาบันส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาเรียนดีที่ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลของประเทศต่างๆที่ร่วมกันก่อตั้งสถาบัน<ref>[https://blog.eduzones.com/magazine/177165 ทุนเยอะ!เอไอทีเปิดบ้านโชว์หลักสูตร-แจงข้อมูลทุน]</ref><ref>[https://www.ait.ac.th/admissions/scholarships/ Scholarships]</ref>
6,398

การแก้ไข