ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"

* [[โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน]] (JSTP)
* [[โครงการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว]] (TAIST-Tokyo Tech)
* [[สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ]] (สบทร./GITS)
 
==ผลงานวิจัย สวทช. สู่เชิงพาณิช==