ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์"

===จัดตั้งสำนักวิชาใหม่===
* สำนักวิชาครุศาสตร์
* สำนักวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
* สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
* สำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
* สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
* สำนักวิชาศิลปกรรมศาสตร์
* สำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์
* สำนักวิชาอุตสาหกรรมการบิน
* สำนักวิชาอุตสาหกรรมการเรือ
* สำนักวิชาอุตสาหกรรมศาสตร์
* วิทยาลัยเทคโนโลยีคมนาคม
* วิทยาลัยพยาบาลศาสตร์นานาชาติ
* วิทยาลัยแพทยศาสตร์นานาชาติ
* วิทยาลัยเภสัชศาสตร์นานาชาติ
* วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ
 
===อื่นๆ===
* โรงเรียนสาธิตประถมศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
* โรงเรียนสาธิตมัธยมศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
* โรงเรียนสาธิตอาชีวศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
* โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
* โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
* โรงพยาบาลทันตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
* โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
* โรงพยาบาลปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
===โอนย้ายสถาบันสมทบ===
538

การแก้ไข